Research - (2021) Volume 14, Issue 81

INTERNAL PROBLEMS ENCOUNTERED BY UNIVERSITY EMPLOYEES IN THE NEW CULTURAL ENVIRONMENT: IN THE CASE OF UNIVERSITY IN KYRGYZSTAN
Seyil NAJ�?°MUD�?°NOVA1*, Bilal SOLAK2, Muratali ABDILDAEV3, Adilya YAMALTDINOVA4 and Fatih FAYDALI5
 
1Kirgizistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Turkey
2Kirgizistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Turkey
3Kirgizistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Turkey
4Kirgizistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Turkey
5Kirgizistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Turkey
 
*Correspondence: Seyil NAJÃ?°MUDÃ?°NOVA, Kirgizistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Turkey, Email:

Received: Sep 22, 2021 Published: Oct 11, 2021, DOI: 10.17719/jisr.2021.42171

Abstract

In today's globalized world, the high rate of labor mobility brings new challenges for institutions. Especially expatriated staff may have difficulties in adapting to new conditions within the institution in a new cultural environment.The purpose of this study is to identify the internal problems faced by employees who come to an international higher education institution from a different country and offer related solutions. In this context, a research was conducted with a sample of employees from Turkey to Manas University (Central Asia). The sample of the study consists of 163 academic and administrative staff working in the institution. Internal problems faced by the participants were grouped under 4 factors. ANOVA test and independent sample T-test were conducted to see if there was a difference on the perceptions of possible internal problems according to the demographic characteristics of the participants. According to the results, according to variables such as age, gender, educational status, marital status, duration of stay in Kyrgyzstan, the number of languages they speak, whether they have previous experience abroad, whether they live with their family in Kyrgyzstan, their duty (academic and administrative), it has been demonstrated that they differ.

The results of the study are thought to be a highlight for both the human resources management policy of the institutions, the employees themselves, and also the researchers in the relevant field.

Oz

Küreselle�?en günümüz dünyasında, yüksek oranda gerçekle�?en i�? gücü hareketlili�?i, kurumlar açısından yeni sorunları beraberinde getirmektedir. Özellikle farklı bir ülkeden gelen personel, yeni bir kültürel ortamda kurum içindeki yeni ko�?ullara uyum sa�?lama konusunda zorluklar ya�?ayabilmektedir. Bu ara�?tırmanın amacı, uluslararası bir yüksekö�?retim kurumuna farklı bir ülkeden görevlendirilerek gelen çalı�?anların kar�?ıla�?tıkları kurum içi sorunları tespit ederek, çözüm önerileri sunmaktır. Bu kapsamda, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’ne Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen çalı�?anların olu�?turdu�?u örneklem ile bir ara�?tırma yürütülmü�?tür. Ara�?tırmanın örneklemini, kurumda çalı�?an 163 akademik ve idari Türk personel olu�?turmaktadır. Katılımcıların kar�?ıla�?tıkları kurum içi sorunlar 4 faktör altında toplanmı�?tır. Katılımcıların demografik özelliklerine göre olası kurum içi ve kurum dı�?ı sorunları algılamaları üzerinde farkın olup olmadı�?ını görmek için ANOVA testi ve ba�?ımsız örneklem T-testi yapılmı�?tır. Ara�?tırma sonuçlarına göre katılımcıların ya�?ı, cinsiyeti, e�?itim durumu, medeni durumu, Kırgızistan’da kaldı�?ı süre, konu�?tukları dil sayısı, daha önceden yurt dı�?ı deneyimlerinin olup olmaması, Kırgızistan’da ailesi ile beraber oturup oturmaması, görevi (akademik ve idari) gibi de�?i�?kenlere göre farklılık gösterdikleri ortaya konulmu�?tur.

Ara�?tırmanın sonuçları, hem kurumların insan kaynakları yönetim politikası için, hem de i�?görenlerin kendileri için, ayrıca ilgili alandaki ara�?tırmacılar için ı�?ık tutucu olaca�?ı dü�?ünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: oryantasyon e�?itimi, insan kaynakları, adaptasyon, yurt dı�?ı görevlendirme, yüksekö�?retim kurumları.

Keywords

Orientation training, Human resources, Adaptation, Assignment abroad, Higher education institutions.

1. GİRİ�?

Özellikle 90’lı yıllar sonrası artan, piyasaların uluslararasıla�?ması, i�? insanları arasındaki kültürler arası etkile�?imde önemli bir artı�?a yol açmı�? ve "küresel köyde" i�? dünyasında gurbetçi veya yurt dı�?ında görevlendirilmi�? yönetici ve çalı�?anların istihdamı, bu bireylerin yurt dı�?ında ya�?amalarına ve çalı�?malarına neden olmu�?tur. Bununla birlikte, bireyler sadece yeni bir çalı�?ma kültürüne de�?il, aynı zamanda yeni bir ya�?am biçimine de uyum sa�?lamak zorunda kalmı�?tır (Black vd. 1991).

Zaman geçtikçe küreselle�?me sürecinde sermaye hareketlili�?inden ziyade i�?gücü hareketlili�?i daha dinamik bir yapıya kavu�?mu�?tur. Günümüzde i�?gücü, sadece bir ülkenin toprakları ile sınırlı kalmamakta daha iyi kariyer imkânları ve fırsatları arayı�?ı içerisine girerek, di�?er ülkelere kısa, orta ve uzun vadeli olarak görev yapmak maksadı ile yurt dı�?ına gitmektedir. Dolayısıyla, ister kamu, ister özel sektörde olsun, kurum içerisine yeni katılmı�? olan i�? görenlerin için, kurum içi ve dı�?ı rehberlik ve oryantasyon e�?itim programları büyük önem ta�?ımaktadır. Kurum içi bilgilendirme programları, kurum amaç ve politikasını, yapısını, i�?leyi�?ini, kendi görev, yetki ve sorumluluklarını, birlikte mesai harcayaca�?ı çalı�?ma arkada�?larını, kısacası kurumun tamamını tanıması amacıyla yürütülmekte olan e�?itim faaliyetlerini kapsamaktadır. Yukarıda da belirtildi�?i gibi, yurt dı�?ına belirli bir süre çalı�?mak için gitmenin motivasyon kaynaklarını finansal durumu iyile�?tirme, statüye sahip olmak, yeni mesleki birikimler kazanmak, macera aramak, kariyer yapmak ve profesyonel ba�?lantı kurmak gibi ihtiyaçlar olu�?turmaktadır (Akulich, 2019).

Dolayısıyla, i�?e alı�?tırma olarak da adlandırılan oryantasyon programları, yeni gelenleri alı�?tırma, entegre etme ve evrensel de�?erler ve dü�?ünce sistemlerini aktarma açısından son derece önemlidir (Werther and Davis, 1996:255). Çalı�?ma hayatına yeni adım atan veya görev de�?i�?ikli�?i yapan çalı�?anların yeni kurumu tanıma, yeni ko�?ullara alı�?ma ve uyum süreci olan oryantasyon, kılavuzluk veya rehberlik etme ve yönlendirme anlamına gelmektedir. Genelde yeni i�?yerine ba�?layan bir çalı�?an “kültür �?oku” ile kar�?ıla�?abilmekte ve i�?e ba�?ladı�?ı ortam ile kendi hayal etti�?i ortam arasında farklılıklar olabilmektedir. (Cascio 1992:225). Olu�?an kültürel ‘�?oku’ gidermek için kurumlar oryantasyon programlarını düzenlemektedirler. Bu programlar, kapsam ve süre bakımından farklılık gösterebilmektedir: bir kaç saat ya da 1-2 gün süren kısa program da olabilir (Acar, 2000:165). Bu süre yerli kurum ve i�?letmeler için geçerli olabilir. Ancak, yurt dı�?ına görevlendirilecek olan çalı�?anlar için e�?itim sürecinin yurt dı�?ına gitmeden 9-12 ay önce ba�?latılması gerekti�?i öne sürülmektedir (Farndale et al, 2010). Oryantasyon programları, ister yerli ister uluslararası kurum veya i�?letmelerde çalı�?an bireyler için önem arz etmektedir. Yurt dı�?ıda görevlendirilecek olanlar (expatriates) için verilecek e�?itim gidilecek ülkede örgüt içi i�? özellikleri, i�? süreci, i�? ili�?kileri vs. bilgi verilmesi ve oryantasyon programının uygulanması gibi sonradan olu�?abilecek sorunları önleyebilmektedir (Mejia et al. 2012:291). Do�?al olarak, oryantasyon e�?itimlerini yapmadan önce yurt dı�?ından gelecek personelin yeni ko�?ullarda ne gibi zorluklarla kar�?ıla�?abilece�?ini ara�?tırmak son derece önemlidir.

Bu alanda yapılan ara�?tırmaların ço�?u ticari amaç güden i�?letmelerin çalı�?anları ile yürütülmü�?tür (Caligiuri & Lazarova, 2002; Naithani & Jha, 2010; Doherty et al., 2013; Cerdin & Selmer, 2014;). Yüksek ö�?retim kurumlarında yabancı uyruklu ö�?renciler örne�?inde (Sungur vd. 2016; Kumca�?ız vd. 2016) ya�?am doyumu ve uyumu üzerinde çalı�?malar mevcuttur. Uluslararası yüksek e�?itim kurumlarında görev yapan çalı�?anların üzerinde yapılan ara�?tırmaların sayısı da oldukça sınırlıdır ancak mevcuttur (Mücevher ve Erdem, 2014).

Eski Sovyet Birli�?i ülkesi olarak Kırgızistan’a yurt dı�?ından görevlendirme uygulamaları ba�?ımsızlık sonrası 1990’larda ancak mümkün olmaya ba�?lamı�?tır. Yabancı sermayeli i�?letmelerin kurulması ve uluslararası örgüt ve kurumların temsilciliklerinin açılması ile beraber ülkeye yabancı ülkelerden insan kaynaklarının gelmesi gerçekle�?mi�?tir. Bu dönemde yeni açılan büyükelçilikler, uluslararası kurum ve �?irketlerin �?ubeleri, ortak giri�?imler, sivil toplum kurumları ve yüksekö�?retim kurumları, yurt dı�?ından gelen çalı�?anların istihdam edildi�?i ilk kurumları olu�?turmaktadır. Dolayısıyla ara�?tırmanın amacı, Orta Asya’da bulunan iki ülke arasında kurulan özel statülü uluslararası bir yüksekö�?retim kurumunda yurt dı�?ından (Türkiye’den) görevlendirilmi�? personelin yeni kurumda kar�?ıla�?tı�?ı kurum içi sorunları ortaya koymaktır.

2. LITERATÜR TARAMASI

Yurt dı�?ına görevlendirilmeye motive eden faktörleri ara�?tırırken, Doherty vd. (2013) macera, di�?er kültürlerle etkile�?im ve kariyer geli�?tirme olarak üç faktör altında toplamı�?tır. Oysa, yeni kültürel ortamda çalı�?anların kar�?ıla�?abilecekleri sorunlar farklı boyutlarda incelenmi�?tir. Suutari (1998), eski SSCB ülkesi ve geçi�? ekonomileri olan Rusya ve Estonya’da yönetici pozisyonlarında çalı�?an Finlandiya vatanda�?larının i�?yerinde kar�?ıla�?tıkları sorunları incelendi�?inde, çalı�?ma ortamı ile ilgili örgütsel sorunlara liderlik tarzındaki de�?i�?iklikler, örgütsel yapı ve sistem, ileti�?im sorunları gibi genel sorunlar ve ek olarak kurum mülkiyetinin kötüye kullanılması, sözle�?melerin farklı yorumlanması, yerel personelin kamu yetkilileriyle ileti�?ime geçmede ya�?adı�?ı korku ve zaman çizelgelerine uymaması, kanun ve mevzuatın sık sık de�?i�?mesi, rol çatı�?maları vb. etkenleri tespit etmi�?tir.

Tahir ve İsmail (2007) Malezya’da yurt dı�?ından görevlendirilmi�? olan çalı�?anların kar�?ıla�?tıkları i�?yeri sorunları ara�?tırmı�? ve i�?e alma uygulamalarındaki a�?ırı bürokrasi, karar verme sürecinin çok uzun sürmesi, i�? alı�?kanlıklarındaki farklılıklar, zaman algılamasındaki farklılıkları tespit etmi�?lerdir.

Niskanen (2009), yaptı�?ı çalı�?mada Finlandiya’ya Balkanlar’ dan gelen çalı�?anlar ile yerlileri kıyaslamı�?tır, yerli personelin i�?yeri kıyafeti konusunda oldukça rahat ve serbest oldukları; yerlilerin (Finlandiyalıların) i�? ili�?kilerinde çok profesyonel, disiplinli, sorumluluk sahibi ve az esnek oldukları; zaman konusunda çok katı, daha az toleranslı ve i�? kurallarına çok dü�?kün oldukları ortaya konulmu�?tur.

Naithani ve Jha’nın (2010) çalı�?malarında, Körfez Arap Ülkeleri İ�?birli�?i Konseyi üye ülkelerine (Bahreyn, Katar, Suudi Arabistan, BAE, Umman ve Kuveyt) yurt dı�?ından gelen i�? görenlerin ba�?ta i�?gücünün ulusalla�?tırılması, yurt dı�?ından gelenlerin sayısının artması, ücret farklılıkları, sosyal etkile�?im, çalı�?ma vizesi zorunlulukları ve mevzuata dayalı sorunlar ile kar�?ıla�?tıklarını tespit etmi�?lerdir.

Kim ve Tung (2014) tarafından Hindistan'da görev yapan Koreli yönetici personel üzerinde yapılan ara�?tırmada, yabancıların memnuniyetini etkileyen faktörler ve kar�?ıla�?tıkları sorunlar incelenmi�? ve sonuç olarak yurt dı�?ında i�? yükümlülüklerinin fazla artması, uluslararası yer de�?i�?tirmeye yönelik gerçekçi olmayan beklentiler ve i�?-ya�?am dengesi sorunlarını yönetmesi gibi olumsuzluklar vurgulanmı�?tır.

Di�?er çalı�?malardan farklı olarak Gerald’ın (2014) yaptı�?ı ara�?tırmada, yurt dı�?ına görevlendirilmi�? olan kadın yöneticilerin kar�?ıla�?tı�?ı kültürlerarası uyum zorlukları; kültürel de�?erler, psiko-sosyolojik faktörler, kültürlerarası e�?itim, kültürel çalı�?ma de�?erleri, kültürlerarası etkile�?imi etkileyen di�?er faktörler (kendine güven, öz yeterlilik ve açıklık gibi ki�?isel özellikler, yani ki�?inin karakteristik özellikleri) açısından açıklanmı�?tır.

Chudnovskaya ve O’Hara (2016) ise, Rusya’da çalı�?an Danimarkalı i�?görenlerin i�?yeri ili�?kileri deneyimlerini incelemi�? ve Rusya’da alt-üst ili�?kilerinde liderlik algılarındaki farklılıkları tespit etmi�?lerdir. Örne�?in, Danimarkalılardan farklı olarak, Rus çalı�?anların perspektifinde iyi bir lider, otoriter, sıkı kontrol yapan ve yetki devretmeyen birisidir. Bunun yanında Danimarkalı meslekta�?ları Rus çalı�?anları çalı�?kan, destekleyici, özverili, hevesli, sadık ve iyi e�?itimli olarak tanımlasalar da, di�?er yandan inisiyatif sahibi olmadıklarını belirtmi�?lerdir. Ek olarak, Ruslarda i�? ili�?kilerinde güç aralı�?ının yüksek olması da aradaki farka i�?aret etmektedir.

Literatür taramasından yola çıkarak, yeni kültürel ortamda kar�?ıla�?ılan kurum içi sorunlar yeni i�?yerinde yerel ve yabancı personelin çalı�?ma stili ve alı�?kanlıklarındaki farklar, ileti�?im sorunları, liderlik tarzındaki farklılıklar, zaman algılamasındaki farklılıklar, rol çatı�?ması, i�?yükündeki de�?i�?imler vb. olarak de�?i�?mektedir. Dolayısıyla, ev sahibi kurumların yeni katılan personelin ilk a�?amada kar�?ıla�?abilecek kültürlerarası uyum zorlukları, sosyo-kültürel, ekonomik, kurum içi uyum zorlukları tespit etmesi ve sonraki a�?amalarda söz konusu sorunları minimum düzeye indirecek çalı�?maları düzenli ve sürekli olarak yürütmesi önem kazanmaktadır.

3. ARA�?TIRMA METODOLIJISI

Ara�?tırma amacı, Orta Asya’da bulunan iki ülke arasında kurulan özel statülü uluslararası bir yüksek ö�?retim kurumunda yurt dı�?ından görevlendirilmi�? personelin yeni kurumda kar�?ıla�?tı�?ı kurum içi sorunları ortaya koymaktır.

Ara�?tırmanın amacına yönelik veri toplama aracı olarak yüksekö�?retim kurumunda çalı�?an akademik ve idari personele yönelik anket yöntemi uygulanmı�?tır. Ara�?tırmacılar tarafından ilgili literatür gözden geçirilerek kurum içi olmak üzere toplam 18 madde ortaya konulmu�?tur. Ölçek 5’li Likert tipi ölçekleme kullanılarak hazırlanmı�?tır. Ölçekteki maddeler “1=Kesinlikle Katılmıyorum” “5=Kesinlikle Katılıyorum” arasında 1’den 5’e kadar derecelendirilmi�?tir.

Veri toplama aracının güvenilirli�?i, alpha de�?eri temel alınarak Cronbach Alpha katsayısı hesaplanarak sınanmı�?tır. Sonuçta ara�?tırmada kullanılan ölçe�?in genel iç tutarlılık katsayısı 0.82 olarak tespit edilmi�?tir. Ölçe�?in yüksek düzeyde güvenilirli�?e sahip olabilmesi için, Cronbach Alpha katsayısının 0.80 ve üzeri olması gerekmektedir (Kayı�?, 2010: 405).

Ara�?tırmanın evrenini yüksekö�?retim kurumunda görevlendirilen akademik ve idari personel olu�?turmaktadır (N=204; akademik personel sayısı – 158 ve idari - 46). Anket uygulaması evrenin tamamına uygulanmı�?tır ancak anketin yapıldı�?ı dönemde ara�?tırma, do�?um izni, askerlik, sa�?lık ve benzeri nedenler ile izinli olan personele ula�?ılamadı�?ı için 163 akademik ve idari personel ankete katılmı�?tır.

Katılımcıların Ya�?ı
  Sayı %
23-30 ya�? arası 18 11,0
31-37 ya�? arası 37 22,7
38-45 ya�? arası 53 32,5
46-53 ya�? arası 35 21,5
54 ya�? ve üstü 20 12,3
                                                                                         Toplam 163 100,0
KatılımcılarınCinsiyeti
Kadın 22 13,5
Erkek 141 86,5
                                                                                         Toplam 163 100,0
Katılımcıların Medeni Durumu
Evli 122 74,8
Bekar 35 21,5
Bo�?anmı�? 6 3,7
                                                                                         Toplam 163 100,0
Katılımcıların E�?itim Durumu
Ön lisans 3 1,8
Lisans 12 7,4
Yüksek Lisans 52 31,9
Doktora 96 58,9
                                                                                         Toplam 163 100,0
Katılımcıların evli ise, ailesi ile Bi�?kek’te oturup oturmaması
Evet, Bi�?kek’te oturuyorlar 96 58,9
Hayır, Türkiye’de oturuyorlar 32 19,6
Bo�? bırakılan 35 21,5
                                                                                         Toplam 128 /
163
78,5 /
100,0
Katılımcıların Üniversitede Tecrübesi (yıl olarak)
1 yıldan az 15 9,2
1-3 arası 44 27,0
3-7 arası 42 25,8
7-10 arası 17 10,4
10 yıldan fazla 42 25,8
Bo�? bırakılan 3 1,8
                                                                                         Toplam 163 100
Katılımcıların kurum içindeki görevi
Akademik personel 135 82,8
İdari personel 28 17,2
                                                                                         Toplam 163 100,0
Katılımcıların konu�?tu�?u diller
Tek dilde (Türkçe) 13 8,0
İki dilde (Türkçe ve Kırgızca) (Türkçe ve İngilizce) 36 22,1  
Üç dilde (Türkçe+Kırgızca+Rusça/İngilizce/Arapça/Almanca) 67 41,1
Dört dilde
(Türkçe+Kırgızca+Rusça+İngilizce/Arapça/Almanca)
41 25,2
Be�? dil
(Türkçe+Kırgızca+Rusça+İngilizce+Arapça/Almanca/Fransızca)
6 3,7
                                                                                         Toplam 163 100,0
Katılımcıların yurt dı�?ı deneyiminin olup olmaması
1 yıldan az 89 54,6
1-3 yıl arası 22 13,5
4-7 yıl arası 16 9,8
8-11 yıl arası 5 3,1
12 yıldan fazla 7 4,3
Hiç yok 24 14,7
                                                                                         Toplam 163 100,0
Katılımcıların ev sahibi ülkede oturdu�?u yer
Kampüs içi 68 41,7
Kampüs dı�?ı 95 58,3
                                                                                         Toplam 163 100,0
Katılımcıların kuruma geldi�?inde oryantasyon e�?itiminin alıp almaması
Evet, e�?itim gördüm 22 13,5
Hayır, e�?itim görmedim 102 62,6
Kısmen e�?itim gördüm 39 23,9
                                                                                         Toplam 163 100,0

Tablo 1. Katılımcıların (akademik ve idari personelin) genel demografik profili.

Katılımcıların genel demografik özelliklerine bakıldı�?ında, a�?ırlıklı olarak (%76,7) 31-53 ya�? arası katılımcılardan olu�?maktadır. Erkek katılımcılar (N=141) %86,5’ini olu�?turuyor. Medeni durumuna geldi�?inde, evli katılımcıların sayısı daha fazladır (%74,8). E�?itim durumu açısından, katılımcıların %31,9’u yüksek lisans ve %58,9’u doktora unvanına sahiptirler. Katılımcıların %58,9’u aileleri ile birlikte Bi�?kek’te oturduklarını belirtmektedirler. Söz konusu üniversitede görev yaptı�?ı süreye yıl olarak bakıldı�?ında, katılımcıların %27’si, 1-3 yıl arası, %25,8er kısmı 3-7 yıl arası ve 10 yıldan fazla süre görev yaptıkları ortaya konulmu�?tur. Katılımcıları %82,8’i akademik personeli temsil etmektedirler. Katılımcıların konu�?tukları dil/dillere geldi�?inde, %41’i üç dilde (Türkçe, Kırgızca ve ba�?ka bir yabancı dilde) konu�?tukları ortaya konulmu�?tur. Ayrıca katılımcıların söz konusu Üniversiteye gelmeden önce yurt dı�?ı deneyiminin olup olmadı�?ı soruldu�?unda, %54,6’sının 1 yıldan daha az süreli, %14’7’sinin hiç olmadı�?ı cevabı sa�?lanmı�?tır. Katılımcıların Bi�?kek (Kırgızistan)’te ikamet yeri ile ilgili olarak, %58,3’ü kampüs dı�?ında oturdukları belirtilmi�?tir. Katılımcıların Üniversite’de görev yapmaya ba�?ladı�?ında, herhangi oryantasyon programının olup olmadı�?ı soruldu�?unda, %62’6’sı hiç e�?itim görmedi�?i istatiksel olarak tespit edilmi�?tir.

Katılımcıların kurum içi kar�?ıla�?tıkları olası sorunlar üzerinde faktör analizinin örnekleme uygulanabilirli�?ini de�?erlendirmek için yapılan Kaiser Meyer-Olkin ve Bartlett’s analizinde anlamlılık de�?eri 0.00 olarak tespit edilmi�?tir.

Kurum içi sorunlar Faktör Yükleri
1 2 3 4
İlk geldi�?imde i�? arkada�?larım ile ili�?ki kurabildim ve geli�?tirebildim. ,579 ,476    
İlk geldi�?imde ö�?renciler ile ili�?ki kurabildim ve geli�?tirebildim. ,518 ,445    
Görev tanımı ile ilgili sorun ya�?amadım.       ,476
Kurum içi prosedürler (otomasyon, ö�?renci i�?leri,
personel gibi) bilgilendirildi.
  ,373 ,374 ,583
Kurum içinde hobilerimi sürdürmeye devam edebiliyorum. ,587   ,577    
Kurum içinde ilgilendi�?im spora katılabiliyorum. ,504 -,366 ,605  
�?u anda i�? arkada�?larım ile verimli çalı�?abiliyorum. ,723      
�?u anda ö�?renciler ile verimli çalı�?abiliyorum. ,568 ,325    
İhtiyaç duydu�?um barındırma hizmetini elde edebilirim. ,568 -,414    
İhtiyaç duydu�?um sa�?lık hizmetini elde edebilirim. ,544 -,415    
İhtiyaç duydu�?um yemek hizmetini elde edebilirim. ,693      
İhtiyaç duydu�?um ula�?ım hizmetini elde edebilirim. ,620 -,317    
İhtiyaç duydu�?um kütüphane hizmetini elde edebilirim. ,717      
İhtiyaç duydu�?um güvenlik hizmetini elde edebilirim. ,609 -,312 -,343  
Kurumdaki çalı�?ma grafi�?ine kolay uyum sa�?layabiliyorum. ,630      
Kurumdaki fiziksel altyapı beklentilerimi kar�?ılıyor. ,575      
Kurumdaki alt-üst ili�?kilerle sorun ya�?amadım. ,505 ,358   ,304
Kurumdaki destek hizmetleri (temizlik, çay oca�?ı, güvenlik vb.) beklentilerimi kar�?ılıyor. ,632      
Ekstraksiyon Yöntemi: Temel Bile�?en Analizi.
Dönme Yöntemi: Kaiser Normalizasyonlu Varimax.
a. Rotasyon 4 yinelemede bir araya geldi.  

Tablo 2. Katılımcıların Üniversitede çalı�?ma sırasında kar�?ıla�?tıkları olası kurum içi sorunlar üzerinde faktör de�?erleri.

Kurum içi faktörler Ortalama
Kurum içi özel ilgi alanı ile ilgili ihtiyaçlar – spor ve hobi 3,6314
Kurum içi kurumsal sorunlar – görev tanımı, alt-üst ili�?kiler, kurum içi prosedürler 3,8580
Kurum içi verilen hizmetler – barınma, sa�?lık, yemekhane, ula�?ım, kütüphane, güvenlik, çalı�?ma grafi�?i, fiziksel altyapı, destek hizmeti – çay, temizlik 4,0869
Kurum içi sosyal ili�?kiler – i�? arkada�?ları ve ö�?renciler ile ili�?ki 4,4080
Ortalama 3,9960

Tablo 3. Katılımcıların Kurum İçi Kar�?ıla�?tıkları Sorunlar ve Ortalamaları.

Katılımcıların kurum içi kar�?ıla�?tıkları sorunlara (faktörlere) bakıldı�?ında, hobilerini sürdürebilme ve ilgilendi�?i spor bran�?ına katılabilme gibi ilgi alanı ile ilgili ihtiyaçların kar�?ılanması orta derecede, ayrıca görev tanımı, alt-üst ili�?kiler, kurum içi prosedürler gibi göreviyle ilgili kurumsal sorunlara orta derecede kar�?ıla�?tıkları ortaya konulmu�?tur. Bunun yanında barınma, sa�?lık, yemekhane, ula�?ım, kütüphane, güvenlik, çalı�?ma grafi�?i, fiziksel altyapı, çay oca�?ı ve temizlik gibi destek hizmeti gibi sa�?lanan fiziksel (hijyenik) hizmetler ile ilgili sorunlarla daha az kar�?ıla�?tıkları belirtilmi�?tir. Kurum içi be�?eri ili�?kiler (mesai arkada�?ları ve ö�?renciler ile) ile problemlerle oldukça az ölçüde kar�?ıla�?tıkları sonucuna gidilmi�?tir.

4. ARA�?TIRMA BULGULARI

Katılımcıların demografik özelliklerine göre olası kurum içi sorunlar üzerinde farkın olup olmadı�?ını görmek için ANOVA testi yapılmı�?tır. Tablo 4’te görüldü�?ü gibi, katılımcıların (personelin) kampüs içinde spor veya hobi ihtiyaçlarını bekar katılımcılar evli katılımcılara nispeten daha az kar�?ılayabildiklerini belirtmi�?lerdir.

Ba�?ımlı de�?i�?ken (I)
Medeni durum
(I)
Ortalama
(J)       Medeni durum (J)
Ortalama
Ortalama Farkı
(I-J)
Stand. hata Anlam
lılık Düz.
Kurum içi özel ilgi     alanı      ile
ilgili ihtiyaçlar
Evli 3,7137 Bekar 3,2424 ,47125* 0,19874 0,049
Ba�?ımlı de�?i�?ken (I)
Konu�?tu�? u diller
(I)
Ortalama
(J)
Konu�?tu�?u diller
(J)
Ortalama
Ortalama Farkı (I-J) Stand. hata Anlam lılık Düzey
i
Kurum içi özel ilgi alanı ile ilgili ihtiyaçlar 5 dilde 2,0822 2 dilde 3,7500 -1,66667* 0,42967 0,001
3 dilde 3,8485 -1,76515* 0,41375 0,000
4 dilde 3,5395 -1,45614* 0,42627 0,007
Ba�?ımlı de�?i�?ken (I) E�?itim (I)
Ortalama
(J) E�?itim (J)
Ortalama
Ortalama Farkı (I-J) Stand. hata Anlam lılık Düzey
i
Kurum                          içi sosyal ili�?kiler Ön lisans 2,500 Lisans 3,2500 -1,62500* 0,50043 0,008
Yüksek
lisans
3,5918 -1,78526* 0,46033 0,001
Doktora 3,7287 -1,78646* 0,45454 0,001
Ba�?ımlı de�?i�?ken (I)
Oryantas yon e�?itimi
(I)
Ortalama
(J)
Oryantasyon e�?itimi
(J)
Ortalama
Ortalama Farkı (I-J) Stand. hata Anlam lılık Düzey
i
Kurum              içi
kurumsal sorunlar
Evet 3,6364 Hayır 3,2353 ,40107* 0,16492 0,042

Tablo 4. Katılımcıların Bazı Demografik ve İ�? Özellikleri De�?i�?kenlerine göre Kurum İçi Faktörler üzerine
ANOVA.

Ayrıca 5 dilde konu�?an katılımcılar, 2-4 dilde konu�?an katılımcılara nispeten kurum içi özel ilgi alanı ile ilgili ihtiyaçlarını kar�?ılamada daha çok problem ya�?adıkları tespit edilmi�?tir. Ayrıca, katılımcıların e�?itim durumu, onların kurum içi sorunları algılamasını etkiledi�?i ortaya çıkmı�?tır. Uyum ve ileti�?imdeki uyuma bakıldı�?ında, kurum içinde sosyal ili�?kiler (mesai arkada�?ları ve ö�?renciler) ile sorunlar, katılımcıların e�?itim seviyesi arttıkça, azaldı�?ı tespit edilmi�?tir. Üniversitede çalı�?maya ba�?ladıktan sonra herhangi bir oryantasyon programı alan katılımcılar, almayan katılımcıya göre daha az kurum içi kurumsal sorunlar ile kar�?ıla�?tı�?ı gösterilmi�?tir.

De�?i�?kenler T Df/Sd Ortalama Sig. Ortalam
farkı
Std.Hata
Farkı
Cinsiyete göre da�?ılımı K: kadın E: erkek
Kurum içi özel ilgi alanı ile ilgili ihtiyaçlar -4,35 154 K=2.6944 0,000 -1,05918 0,24333
-3,74 20,102 E=3.7536 0,001 -1,05918 0,28327
İkamet yerinin kampüs içi veya dı�?ı olmasına göre da�?ılımı İ:kampüs içi, D:kampüs dı�?ı
Kurum        içi      verilen hizmetler 3,557 154 İçi=4,2986 0,000 0,359 0,10093
3,678 149,25 Dı�?ı=3,9396 0,000 0,359 0,09761
Kurum         içi       Sosyal Faaliyetler 3,025 154 İçi=3,9104 0,003 0,4891 0,1617
3,042 145,15 Dı�?ı=3,4213 0,003 0,4891 0,16078
Kurum içi Kurumsal Sorunlar -2,41 160 İçi=3,1912 0,017 -0,26982 0,11201
-2,37 135,87 Dı�?ı=3,4610 0,019 -0,26982 0,11377
Görevine göre Da�?ılımı A:Akademik İ: İdari
Kurum         içi       sosyal ili�?kiler 3,018 161 A=4,4926 0,003 0,49259 0,16324
2,328 32,161 I=4,0000 0,026 0,49259 0,21164

Tablo 5.Katılımcıların Bazı Demografik ve İ�? Özellikleri De�?i�?kenine göre Kurum İçi Faktörler üzerine ba�?ımsız örneklem T-testi.

Katılımcıların cinsiyeti, yurt dı�?ında ailesi ile beraber oturup oturmaması, geçici olarak ikamet yeri (kampüs içi ve dı�?ı ya�?aması), i�?yerindeki görev türü (akademik veya idari) gibi de�?i�?kenlere göre olası kurum içi sorunlar üzerinde fark olup olmadı�?ını görmek için ba�?ımsız örneklem t- testi yapılmı�?tır (Tablo 5). Testin sonuçlarına göre, katılımcıların kurum içinde özel ilgi alanı ile ilgili ihtiyaçların kar�?ılanmasında kadınlar daha çok sorunla kar�?ıla�?maktadırlar.

Katılımcıların kampüs içi ve dı�?ında ya�?aması ile kurum içi kar�?ıla�?abilecek sorunlar arasında anlamlı bir fark olu�?mu�?tur. Örne�?in, kurum içi sa�?lanan fiziksel hizmetler ve özel ilgi alanı ile ilgili ihtiyaçlar ile ilgili sorunlar personel evlerinde (lojman) ya�?ayan personel için daha az derecede zorluk ya�?atmaktadır. Oysa kurumsal i�?lemler ve faktörler kampüs dı�?ında ya�?ayanlar için daha az sorun olu�?turmaktadır.

Katılımcıların Üniversitede yerine getirdi�?i görev türü ile onların kar�?ıla�?abilecek sorunlar arasında anlamlı bir farklılık olup olmadı�?ı test edildi�?inde, kurum içi i�? arkada�?ları ve ö�?renciler ile olan sosyal ili�?kilerde idari personelin akademik personele göre nispeten daha çok sorun ya�?adıkları ortaya konulmu�?tur.

5. SONUÇ VE TARTI�?MA

İçinde bulundu�?umuz küreselle�?mi�? dünyada insan gücü belirli bir ülkenin toprakları ile sınırlı kalmaksızın macera arayı�?ı, kültürel etkile�?im ve kariyer geli�?tirme olmak üzere ihtiyaçlarını kar�?ılamak üzere yurt dı�?ına kısa veya uzun süreli gitmektedirler. Yeni kültürel ortamda i�?e alı�?tırma programları, yeni gelenleri yeni ortama alı�?tırma ve onları kurum kültürüne entegre etme açısından son derece önemlidir. Do�?al olarak, oryantasyon e�?itimlerini yapmadan önce yurt dı�?ından gelecek personelin yeni ko�?ullarda ne gibi zorluklarla kar�?ıla�?abilece�?ini ara�?tırmak ve ona göre e�?itimin düzenlenmesi gerekmektedir.

Uluslararasıla�?ma ve küreselle�?menin artması sebebiyle, ülkeler arasında sermaye hareketlili�?i ile beraber, insan kaynakları hareketlili�?i de artı�? göstermi�?tir. Söz konusu artı�? eski Sovyet ülkesi olarak Kırgızistan’a 1991 ba�?ımsızlık sonrası ortaya çıkmı�?tır. Büyükelçiliklerin, sivil toplum kurumların, uluslararası kurumların temsilciliklerinin açılması ve yabancı sermayeli i�?letmelerin ve yüksekö�?retim kurumlarının kurulması ve ile beraber ülkeye yabancı ülkelerden insan kaynaklarının gelmesi gerçekle�?mi�?tir. Dolayısıyla, iki ülke arasında kurulan özel statülü uluslararası bir yüksek ö�?retim kurumunda yurt dı�?ından (Türkiye’den) görevlendirilmi�? personelin Kırgızistan’da yeni kurumda kar�?ıla�?tı�?ı kurum içi sorunları ortaya koymak amacıyla yapılan bu ara�?tırmanın sonucunda personelin genel olarak kurum içinde kıyasla daha az sorunla kar�?ıla�?tı�?ı ortaya konulmu�?tur. Bunun nedeni, yüksekö�?retim kurumların genel olarak kurumsalla�?mı�? olması ile ili�?kilendirilebilir.

Personelin e�?itim seviyesi arttıkça, kurum içinde mesai arkada�?ları ve ö�?renciler ile olan sosyal ili�?kiler ile ilgili sorunların azaldı�?ı sonucuna gidilmi�?tir. Kurumda çalı�?maya ba�?ladıktan sonra herhangi bir oryantasyon programı alan katılımcılar, almayan katılımcıya göre daha az kurum içi kurumsal sorunlar ile kar�?ıla�?tı�?ı gösterilmi�?tir. Bu sonuç di�?er ara�?tırmacıların sonuçları ile benzerlik ta�?ımayarak (Mücevher ve Erdem, 2014), göreve yeni ba�?layan personel için yönlendirme/oryantasyon programlarının önemini vurgulamaktadır. Ayrıca hijyen faktörlerinden kurum içi sa�?lanan fiziksel hizmetler ve özel ilgi alanı ile ilgili ihtiyaçlar ile ilgili sorunlar personel evlerinde ya�?ayan personel için daha az derecede zorluk ya�?atmaktadır. Oysa, görev tanımı, alt-üst ili�?kiler, kurum içi prosedürler gibi kurumsal i�?lemler ve faktörler kampüs dı�?ında ya�?ayanlar için daha az sorun olu�?turmaktadır. Akademik personel idari personele göre kurum içi i�? arkada�?ları ve ö�?renciler ile olan sosyal ili�?kilerde daha az sorun ya�?aması, ö�?retim elemanlarının ileti�?im konusunda daha açık olması ve pedagojik altyapısı ile ili�?kilendirilebilir.

Genel olarak bakıldı�?ında Türkiye’den görevlendirilmi�? personelin Kırgızistan’da yeni kurumsal ortamda beklenenden daha az bir �?ekilde sorunla yüz yüze geldi�?i ortaya konulmu�?tur. Söz konusu durumu 2 boyutta de�?erlendirmek mümkündür. İlk olarak yüksekö�?retim kurumunun kurumsal yapısı ve kültürü ile ilgili olabilir. İkinci olarak, Kırgızistan ve Türkiye arasında kültürel yakınlı�?ın olması, kuruma yurt dı�?ından görevlendirilen personelin daha az sorun ya�?amasına sebebiyet olu�?turabilmektedir.

KAYNAKÇA

Akulich M.M. (2019) Russian-speaking expats in the Middle East countries, RUDN Journal of Sociology, 19(4):756-768.
Black, J.S. Mendenhall, M. and Oddou, G. (1991): Toward a Comprehensive Model of International Adjustment: An Integration of Multiple
Theoretical perspectives. In: Academy of Management Review, No. 16(2), pp 291-317.
Caligiuri, P. & Lazarova, M. (2002). A model for the influence of social interaction and Social support on female expatriates’ cross-cultural
adjustment. International Journal of Human Resource Management 13:5, p. 761-772.
Cascio, F. F. (1992). “Managing Human Resources: Productivity of Life Profits”. NewYork: McGrill-HillCompany.
Cerdin, J-L. and Selmer, J (2014). ‘Who is a self-initiated expatriate? Towards conceptual clarity of a common notion’. International Journal of
Human Resource Management, 25(9): 1281-1301.
Chudnovskaya E. V. and O’Hara L. S. (2016) Experiences of Danish Business Expatriates in Russia: Power Distance in Organizational
Communication, Journal of Intercultural Communication Research, 45:4, 261-281.
Doherty, N. Richardson J. and Thorn K. (2013). ‘Self-initiated expatriates: Clarification of the research stream’. Career Development
International, 18(1), 97-112.
Farndale, E., Paauwe, J., Stahl, G. K., Morris, S., Stiles, P., & Wright, P. (2010). Context-bound configurations of corporate HR functions in
multinational corporations around the globe. Human Resource Management, 49, 45-66.
Gerald, R. V. (2014). Global Adjustment Challenges Facing Female Business Expatriates. Strategic Management Quarterly, Vol. 2(1), 1-10.
Kayı�?, A. (2010), Güvenilirlik Analizi, içinde, SPSS Uygulamalı Çok De�?i�?kenli İstatistik Teknikleri (Ed: �?eref Kalaycı), Asli Yayın Da�?ıtım,
Ankara.
Kim H.D. and Tung R. L. (2013) Opportunities and challenges for expatriates in emerging markets: an exploratory study of Korean
expatriates in India, The International Journal of Human Resource Management, 24:5, 1029-1050.
Kumca�?ız H., Dadashzadeh R. Alaku�? K. (2016) Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ndeki Yabancı Uyruklu Ö�?rencilerin Sınıf Düzeylerine Göre
Ya�?adıkları Sorunları, Ondokuz Mayıs Üniversitesi E�?itim Fakültesi Dergisi, 35(2), 37-50.
Mejia L. G., Balkin D., Cardy R. (2012). Managing Human Resources, 7th edition, International ed. Boston; London: Pearson.
Mücevher M. H. ve Erdem R. (2014) İnsan Kaynaklari Yönetimi Perspektifinde Göreve Yeni Ba�?layan Akademik Personelin İ�?e ve Ortama Uyum Problemleri, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 1, sayı 2, ss.-20-39.
Naithani, D., & Jha, A. (2010). Challenges faced by expatriate workers in the Gulf Cooperation Council countries. International Journal of
Business and Management. Vol. 5(1), 98-104.
Niskanen, I. (2009). Cultural problems that expatriates from Balkan are facing in Finland. Vaasa University of Applied Sciences. Degree
Programme of International Business.
Sungur M.A., �?ahin M., Can G., �?ahin M.F.,Duman K., Pekta�? B., Do�?an S., Alkan A.Ö, Onuk H. (2016) Düzce Üniversitesinde
Yüksekö�?renim Gören Yabancı Uyruklu Ö�?rencilerin Ya�?am Doyumları ve Sosyal Uyumlarını Etkileyen Faktörler, Düzce Üniversitesi
Sa�?lık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6(2): 101-109.
Suutari, V. (1998). Problems faced by Western expatriate managers in Eastern Europe: Evidence provided by Finnish expatriates in Russia
and Estonia, Journal for East European Management Studies, ISSN 0949-6181, Hampp, Mering, Vol. 3, Iss. 3, pp. 249-267.
Tahir, A.H.M. and Ismail M. (2007). Cross-Cultural Challenges and Adjustments of Expatriates: A Case Study in Malaysia, Alternatives:
Turkish Journal of International Relations, 6(3:4): 72-99.
Werther, J. and Davis, K. (1996) Human Resources and Personnel Management. 5th Edition, McGraw-Hill, New York.

Announcements

You can send your paper at Online Submission System

  • The Journal of International Social Research / Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi ISSN: 1307-9581, an international, peer-reviewed, on the web publication, from 2007 will be issued least four times annualy.
  • Our journal is an independent academic publication based on research in social sciences, contributing to its field and trying to publish scientific articles that will bring innovation to the original and social sciences.
  • The journal has got an international editorial board and referee board, mainly embodied from the each individually professional on the social research fields.
  • Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. image
Google Scholar citation report
Citations : 7760

The Journal of International Social Research received 7760 citations as per Google Scholar report

The Journal of International Social Research peer review process verified by publons
Get the App