SYRIAN REFUGEES’ SOCIOECONOMIC IMPACT ON SULTANBEYLİ DISTRICT AND DEMOGRAPHIC FEATURES

Abstract

Author(s): Zafer BASKAYA* and Burak YILMAZ

Türkiye’nin Marmara Bölgesi’nin Çatalca-Kocaeli bölümünde bulunan Sultanbeyli ilçesi, ?stanbul ilinin bir ilçesidir ve Anadolu Yakas?’ndad?r.

Suriye iç sava??ndan dolay? milyonlarca insan zorunlu olarak yer de?i?tirmek zorunda kalm??t?r. Türkiye konumu itibari ile Suriye’den yo?un göçe maruz kalm??t?r. Türkiye’deki metropolitan alanlar bu göç dalgas?ndan yo?un ?ekilde etkilenmi?tir. ?stanbul bu metropolitan alanlar?n ba??nda gelir. Özellikle ?stanbul’un sosyo-ekonomik olarak dü?ük seviyedeki ilçelerine s???nmac?lar yerle?meye ba?lam??t?r. Bu ilçelerin ba??nda Sultanbeyli ilçesi gelmektedir. Bu çal??mada Suriyeli s???nmac?lar?n Sultanbeyli’deki demografik yap?lar? incelenerek ilçeye sosyo-ekonomik etkileri ortaya konmu?tur.

Suriyeli s???nmac?lar?n yeterli ekonomik düzeye ve sosyal ya?am standartlar?na henüz kavu?amam?? Sultanbeyli’ye gelmelerindeki en büyük etken, ?stanbul’un ekonomik aç?dan mülteciler/s???nmac?lar için cazip bir yer olmas?d?r. Göçe ba?l? gelen s???nmac?lar?n/mültecilerin ilçeye sosyo-ekonomik yönden olumsuz etkileri olmu?tur. Daha önce dü?ük bir ücretle ev tutabilen kirac?lar?n göçle birlikte kira fiyatlar? iki kat?na ç?km?? ve s???nmac?lar?n kaçak i?çi ya da ucuz i? gücü olarak yerel vatanda?lar?n i?lerini almalar? bölgedeki i?sizli?in de artmas?na sebep olmu?tur. Okullardaki ö?renciler aras? problemler, ö?retmen-s???nmac?, ö?renci-ailesi aras?ndaki dil problemi ve ileti?im eksikli?i e?itim ortam?n?n da yer yer bozulmas?na sebep oldu?u tespit edilmi?tir

Announcements

You can send your paper at Online Submission System

  • The Journal of International Social Research / Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi ISSN: 1307-9581, an international, peer-reviewed, on the web publication, from 2007 will be issued least four times annualy.
  • Our journal is an independent academic publication based on research in social sciences, contributing to its field and trying to publish scientific articles that will bring innovation to the original and social sciences.
  • The journal has got an international editorial board and referee board, mainly embodied from the each individually professional on the social research fields.
  • Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. image
Google Scholar citation report
Citations : 7760

The Journal of International Social Research received 7760 citations as per Google Scholar report

The Journal of International Social Research peer review process verified by publons
Get the App