DETERMINING ORAL HEALTH CONDITION AND HABITS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN CENTRAL SİVAS

Abstract

Author(s): Gülüşan Özgün BAŞIBÜYÜK, İhsan HUBBEZOĞLU

Bu çal??man?n amac?, ilkö?retim ça??ndaki çocuklar?n a??z sa?l??? durumu ve al??kanl?klar?n?n belirlenmesi ve bunun baz? sosyoekonomik özelliklerle ili?kisini saptamakt?r. Ara?t?rma Sivas il merkezi s?n?rlar? içinde bulunan; Alparslan, Cumhuriyet, Kar??yaka, Özel Mahir Sevim Özduman ve Sirer ?lkö?retim okullar?na devam etmekte olan 800 k?z ve 800 erkek olmak üzere toplamda 1600 ö?renciye uygulanm??; rastgele örneklem yöntemiyle veriler 20 Mart 2006- 31 Mart 2006 tarihleri aras?nda toplanm??t?r Verilerimiz bilgisayar ortam?na aktar?ld?ktan sonra istatistiksel analizlerinin de?erlendirilmesi SPSS 13.0 program?nda yap?lm??t?r.. Verilerin analizinde ki-kare testi kullan?lm??, p< 0.05 de?erleri anlaml? kabul edilmi?tir. Ö?rencilerin 1050’sinde (%65,6) en az bir di? çürü?ü bulunurken, 340’?nda (%21,3) di? ta?? saptanm??t?r. Örneklemimizdeki ö?rencilerin 750’sinde (%46,9) di? f?rçalama al??kanl??? yok iken, di?lerini düzenli f?rçalayanlar?n oran? 171’dir (%10,7).

Announcements

You can send your paper at Online Submission System

  • The Journal of International Social Research / Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi ISSN: 1307-9581, an international, peer-reviewed, on the web publication, from 2007 will be issued least four times annualy.
  • Our journal is an independent academic publication based on research in social sciences, contributing to its field and trying to publish scientific articles that will bring innovation to the original and social sciences.
  • The journal has got an international editorial board and referee board, mainly embodied from the each individually professional on the social research fields.
  • Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. image
Google Scholar citation report
Citations : 7760

The Journal of International Social Research received 7760 citations as per Google Scholar report

The Journal of International Social Research peer review process verified by publons
Get the App