CONCEPTS OF MOVEMENT AND SPEED IN THE WORKS OF UMBERTO BOCCIONI

Abstract

Author(s): Pelin AV?AR KARABA??

20. yüzy?l?n ba?lar?nda sosyal ve kültürel dünya sava?lar?n?n yol açt??? büyük tahribatlar, Avrupa’da yeni sanat ak?mlar?n?n do?mas?na sebep olmu?tur. Bu avangard ak?mlardan birisi olan Fütürizm, 1909 y?l?nda ?air F. Tommaso Marinetti’nin ?talya’da yay?mlad??? Fütürist Manifesto ile gündeme gelmi?; Carra, Balla, Severini, Russolo ve Boccioni gibi sanatç?lar taraf?ndan benimsenip eserlere yans?t?lm??t?r. Ak?m, tüm geleneksel de?erleri reddederek yeniça??n teknolojisini yüceltip, makinele?meyi savunan ve hareket ile h?z?n benimsenip de?erlendirildi?i, dinamizmin ön planda tutularak özellikle vurguland??? eserlerin olu?umunu destekleyen bir görü? aç?s?na sahiptir. Bu ara?t?rma Fütürizm ak?m? kapsam?nda üretti?i eserlerle öne ç?kan ?talyan sanatç? Umberto Boccioni’nin fütürist eserlerine yans?yan sanatsal tavr?n? ele alan tarama modelinde bir çal??mad?r. Dönemin en etkili sanatç?lar?ndan birisi olan Umberto Boccioni’nin eserleri, Fütürizm ak?m? kapsam?nda toplumsal temalar, dinamizm ve ruh halleri gibi konular?n hareket ve alg? boyutlar? üzerine temellenen kurgulard?r. Sanatç?ya göre toplumsal refah?n yakalanabilmesi için teknoloji de?erlidir ve her ?eyin temelinde hareket vard?r. Sanatç?n?n eserlerinde nesnelerin, mekanda süreklili?i ve uzan??? ile ilgili fiziksel a?k?nl?k ilkesi öne ç?kmaktad?r. Fütürizmi de?erli k?lan ise nesnelerin dinamizminin yan? s?ra eylemin olu? an?n?n ba?lang?c?ndan biti?ine, hatta biti?inden sonras?ndaki dura?anl??a kadar geçen sürecin bile sanatsal objeye aktar?labilece?i betimlemeler gerçekle?tirilebilece?idir. Teknolojinin sosyal boyutunun yan? s?ra sanatsal boyutuyla da ilgilenmi? olan Boccioni’nin genç ya?larda hayat?n? kaybetmesi, Fütürizm ak?m?n?n gücünü yitirmesinde önemli bir etken niteli?indedir

Announcements

You can send your paper at https://www.scholarscentral.org/submissions/international-social-research.html

  • The Journal of International Social Research / Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi ISSN: 1307-9581, an international, peer-reviewed, on the web publication, from 2007 will be issued least four times annualy.
  • Our journal is an independent academic publication based on research in social sciences, contributing to its field and trying to publish scientific articles that will bring innovation to the original and social sciences.
  • The journal has got an international editorial board and referee board, mainly embodied from the each individually professional on the social research fields.
  • Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. image
Google Scholar citation report
Citations : 27

The Journal of International Social Research received 27 citations as per Google Scholar report

The Journal of International Social Research peer review process verified by publons
Get the App