CAUSALITY AND ISLAMIC THOUGHT

Abstract

Author(s): Andrey SMIRNOV, Çev.: Fethi Kerim KAZANÇ

slam gelenei içerisinde büyük tart?mac?lar olan Mütekellimûn, ba?ms?z arat?rmaya girimek için akl?n gerçekliini dorulamak sûretiyle nedenselliin rasyonel tart?mas? için temeli atm?lard?r. Bu dorulama, mutlak olamad?; sebep ve yasan?n her biriyle ayr? ayr? olarak ilgili olan yetki alanlar?n?n bir bölümünün eklini ald?. Ahlâk ve Hukûk alanlar? dinî hukuka bal? kal?rken, ak?l ontolojik ve epistemolojik sorunlarda yarg?ç olarak kabul edildi. Kesinlikle, bu bölümleme çok kesin anla?lmamal?d?r. Mütekellimûn, s?k s?k, Hukûka bal? olarak kald? ve ontolojik problemleri tart?t??nda bile, akl?n, haklar?n? tam anlam? ile yerine getirmesine izin vermedi. Öte yandan, Hukuk alan?nda onlar (Mütekellimûn), vahyî hukûkun rasyonel analizi temelinde, vahiyde konmam? yeni normlar? belirlemek için akl?n haklar?n? belirtmiler, böylece zahir ehli olan, hukukun yeni normlar?n? belirlemek için rasyonel ilemlerin (procedures) merûluunu inkâr eden Zâhiriyye [mezhebine] kar? ç?km?lard?r.

Announcements

You can send your paper at Online Submission System

  • The Journal of International Social Research / Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi ISSN: 1307-9581, an international, peer-reviewed, on the web publication, from 2007 will be issued least four times annualy.
  • Our journal is an independent academic publication based on research in social sciences, contributing to its field and trying to publish scientific articles that will bring innovation to the original and social sciences.
  • The journal has got an international editorial board and referee board, mainly embodied from the each individually professional on the social research fields.
  • Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. image
Google Scholar citation report
Citations : 7760

The Journal of International Social Research received 7760 citations as per Google Scholar report

The Journal of International Social Research peer review process verified by publons
Get the App