Menu

T?rkiye Diyanet Vakf? Yay?nlar?

Abstract

Author(s): T羹lay SALIS

1933 y?l?nda Nahç?van’?n ahbuz ilçesinde dünyaya gelen ve as?l ad? Memmed brahimov nfilolu (Araz) olan Memmed Araz, Çada Azerbaycan iirinin önemli temsilcilerinden biridir. Kitap olarak yay?mlanan eserleri d??nda çeitli gazete ve dergilerde yay?mlanan çok say?da iir, makale ve populist yaz?lar? bulunmaktad?r. Ayr?ca hakk?nda üç kitap ve yüzden çok makale yaz?lm?t?r. Eserlerinde sosyal mevzular ile ak, sevgi, hasret, yaln?zl?k ve ölüm korkusu gibi ferdî duygular? ileyen air, çevre problemleri ile de yak?ndan ilgilidir. II. Dünya Harbini ve onun geride b?rakt?? derin izleri adeta destanlat?r?r. iir anlay??nda insan-zamanmuhit kavramlar?n?n mühim bir yeri vard?r. Edebî sanatlar?n ve Azerbaycan dilinin k?vrakl??ndan faydalanarak kendine mahsus bir imajlar sistemi oluturan Memmed Araz’?n dili de oldukça salamd?r. fadelerindeki sertlik ve marurluk edas?yla dikkati çeken air, yer yer halk söyleyiine yak?nla?r. Ayr?ca, çada iirin form, söyleyi, tema ve ekil unsurlar?n? halk iiri ile birletirerek milli bir form oluturmaya çal??r.

Announcements

You can send your paper at https://www.scholarscentral.org/submissions/international-social-research.html

  • The Journal of International Social Research / Uluslararas覺 Sosyal Arat覺rmalar Dergisi ISSN: 1307-9581, an international, peer-reviewed, on the web publication, from 2007 will be issued least four times annualy.
  • Our journal is an independent academic publication based on research in social sciences, contributing to its field and trying to publish scientific articles that will bring innovation to the original and social sciences.
  • The journal has got an international editorial board and referee board, mainly embodied from the each individually professional on the social research fields.
  • Uluslararas覺 Sosyal Arat覺rmalar Dergisi / The Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. image
Google Scholar citation report
Citations : 27

The Journal of International Social Research received 27 citations as per Google Scholar report

The Journal of International Social Research peer review process verified by publons
Get the App