Menu

Tülay Çulha (2010). Kırım Karaycasının Katık Mecuması Metin - Sözlük - Dizin, stanbul: Türk Dilleri Aratırmaları Dizisi: 46, 660 s.

Abstract

Author(s): Ersin TERES

Dr. Tülay Çulha’n?n haz?rlad?? K?r?m Karaycas?n?n Kat?k Mecumas? adl? çal?ma Türk Dilleri Arat?rmalar? Dizisinin 46. kitab? olarak yay?mland?. Son y?llarda Karaylar ve onlar?n dilleri üzerine yapt?? çal?malarla dikkati çeken Tülay Çulha’n?n bu çal?mas? Doktora tezi olan “K?r?m Karaycas? ile Yaz?lm? Bir Mecuma” adl? çal?man?n yay?ma haz?rlanm? halidir. Karay Türkçesinin K?r?m diyalektine ait olan bu metin K?r?m’da yaayan Karay toplumunun meydana getirdii halk edebiyat? ürünlerini içermektedir. brani harfleriyle kaleme al?nm? olan bu metnin Çulha taraf?ndan yaz? çevrimi yap?lm?, dizin ve sözlüü haz?rlanarak Türkoloji dünyas?n?n hizmetine sunulmutur.

Announcements

You can send your paper at Online Submission System

  • The Journal of International Social Research / Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi ISSN: 1307-9581, an international, peer-reviewed, on the web publication, from 2007 will be issued least four times annualy.
  • Our journal is an independent academic publication based on research in social sciences, contributing to its field and trying to publish scientific articles that will bring innovation to the original and social sciences.
  • The journal has got an international editorial board and referee board, mainly embodied from the each individually professional on the social research fields.
  • Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. image
Google Scholar citation report
Citations : 7760

The Journal of International Social Research received 7760 citations as per Google Scholar report

The Journal of International Social Research peer review process verified by publons
Get the App