Menu

THE CRISIS OF COMPARATIVE LITERATURE

Abstract

Author(s): René WELLEK, Çev.: Adem ÇALISKAN

Dünya (veya daha dorusu dünyam?z), en az?ndan 1914 y?l?ndan beri sürekli bir kriz durumunda olmutur. Edebiyat bilimi daha az iddetle, sessiz biçimde aa? yukar? ayn? zamandan beri yöntem kavgalar?yla bölünmütür. On dokuzuncu yüzy?l biliminin kesinlikleri, onun gerçeklerin birikimine ustaca inanc?, bu tulalar?n büyük bilgi piramidinin inas?nda kullan?laca? umudundaki her bir gerçek, onun doal bilimlerin modeline dair nedensel aç?klamas?na güven, daha önce talya’da Croce, Almanya’da Dilthey ve dierleri taraf?ndan sert bir biçimde sars?lm?t?. Bunun için, son y?llar?n hariç olduu veyahut da edebiyat krizinin her yerde çözüme veya geçici bar?nak yerine ulat?? hiçbir iddia yap?lmam?t?r. Buna ramen, hedeflerimizin ve yöntemlerimizin yeniden gözden geçirilmesi gerekir. Son on y?lda bir çok ustan?n: Van Tieghem, Farinelli, Vossler, Curtius, Auerbach, Carré, Baldensperger ve Spitzer’in hayata veda etmi olmas? sembolik bir eydir.

Announcements

You can send your paper at Online Submission System

  • The Journal of International Social Research / Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi ISSN: 1307-9581, an international, peer-reviewed, on the web publication, from 2007 will be issued least four times annualy.
  • Our journal is an independent academic publication based on research in social sciences, contributing to its field and trying to publish scientific articles that will bring innovation to the original and social sciences.
  • The journal has got an international editorial board and referee board, mainly embodied from the each individually professional on the social research fields.
  • Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. image
Google Scholar citation report
Citations : 7760

The Journal of International Social Research received 7760 citations as per Google Scholar report

The Journal of International Social Research peer review process verified by publons
Get the App