SALM RAZI, ?OKUMA BECERS 烼ETM VE DEERLENDRLMES? (Kriter Yay?nlar?, stanbul, 2008. 196 s., ISBN 978-975-01186-9-2)

Abstract

Author(s): zlem GENCER

Gelecek aç?s?ndan oldukça önemli okuma sorununun nedenleri aras?nda s?kça ekonomik s?k?nt?lar, psikolojik ve bilisel özellikler, farkl? görüler, zaman yetersizlii (ya da bir baka deyile okuman?n zaman ayr?lmas? gereken bir etkinlik olarak görülmemesi), sözlü – oral kültürün insanlar?n tüm hayat?n? kapsamas?, bilgisayar ve televizyonun olumsuz etkileri dile getirilmektedir. Ancak tüm bu sözde nedenlerin ötesinde okuma sadece bir al?kanl?k olarak deil, dinleme veya konuma becerisi gibi bir beceri olarak alg?lan?p bireylere küçük yalardan itibaren kazand?r?lmak zorundad?r.

Announcements

You can send your paper at https://www.scholarscentral.org/submissions/international-social-research.html

  • The Journal of International Social Research / Uluslararas覺 Sosyal Arat覺rmalar Dergisi ISSN: 1307-9581, an international, peer-reviewed, on the web publication, from 2007 will be issued least four times annualy.
  • Our journal is an independent academic publication based on research in social sciences, contributing to its field and trying to publish scientific articles that will bring innovation to the original and social sciences.
  • The journal has got an international editorial board and referee board, mainly embodied from the each individually professional on the social research fields.
  • Uluslararas覺 Sosyal Arat覺rmalar Dergisi / The Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. image
Google scholar citation report
Citations : 27

The Journal of International Social Research received 27 citations as per google scholar report

The Journal of International Social Research peer review process verified by publons
Get the App