OKUMU, Salih (2010). Cumhuriyet Dönemi Ordulu airler Antolojisi, Ordu: Serüven Kitap, 310 s., ISBN: 978-605-88324-5-9

Abstract

Author(s): Sabit BAYRAM

Bat?’da ilk örneklerini Yunanl?lar?n, Türklerde Ömer bni Mezid’in verdii antoloji ya da dier ad?yla seçki, “seçilmi nesir ve naz?m parçalar?n?n bir araya getirildii 1” kitaplard?r. Yeni Türk Edebiyat? alan?nda nitelikli çal?malar?yla tan?nan Ordu Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat? Ana Bilim Dal? öretim üyesi ve Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Dr. Salih Okumu taraf?ndan kaleme al?nan “Cumhuriyet Dönemi Ordulu airler Antolojisi”, alan?nda önemli bir boluu dolduracak gibi görülüyor. Okumu’un çal?mas? Ordulu airler için yap?lan ilk çal?ma deildir. Bu alanda yap?lan ilk çal?ma Temel Uzlu’nun 166 sayfadan oluan “Ordulu Ozanlar” adl? yap?t?d?r. Uzlu eserinde, alfabetik s?rayla 19. ve 20. yüzy?lda yaam? 62 Ordulu aire yer verir. Uzlu’nun çal?mas?nda, airler hakk?nda sadece bibliyografik bilgiler ve eserlerinden birkaç örnek vard?r. airlerin ailesi, doum tarihleri, yerleri, eitim ve i hayatlar? k?saca verilir. Bu çal?mada, airlerin edebi ahsiyetleri hakk?nda bilgiler ve airlere ait eserlerin adlar? bulunmaz. Eser genel olarak incelendiinde bilimsel anlay?la yaz?lmad?? görülür.

Announcements

You can send your paper at https://www.scholarscentral.org/submissions/international-social-research.html

  • The Journal of International Social Research / Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi ISSN: 1307-9581, an international, peer-reviewed, on the web publication, from 2007 will be issued least four times annualy.
  • Our journal is an independent academic publication based on research in social sciences, contributing to its field and trying to publish scientific articles that will bring innovation to the original and social sciences.
  • The journal has got an international editorial board and referee board, mainly embodied from the each individually professional on the social research fields.
  • Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. image
Google Scholar citation report
Citations : 27

The Journal of International Social Research received 27 citations as per Google Scholar report

The Journal of International Social Research peer review process verified by publons
Get the App