ÜNAL Fatih, AYNEDDİN AHMEROV’UN KAZAN TARİHİ

Abstract

Author(s): Ergin AYAN

Kazan Hanl???, Alt?nordu hükümdârlar?ndan Celâlettin bin Toktam?? (1377-1395)’?n o?lu, eski Alt?nordu hükümdarlar?ndan Ulu? Muhammed Han taraf?ndan, ?dil (Volga) veya Kama Bulgarlar? ülkesinde 1437’de kurulmu?tur. Ulu? Muhammed Han 1419-1424 ve 1427-1436 y?llar?nda Alt?nordu hükümdar? olarak Saray’da bulundu. Fakat taht?n? küçük Muhammed’e kapt?rarak K?r?m’a gitti, orada da tutunamay?nca Bulgar ülkesine gelerek Kazan Hanl???’n? kurdu. Bu devlet a?a?? yukar? bugünkü Tataristan, Ba?kurdistan ve Çuva?istan Cumhuriyetleri ile Vot (Udmurt), Mari (Çi?mi?) muhtar ülkelerini eski Simbir, Penza, Perm, Viyatka, NijniNovgorad, ?amar, Sar?-tav (Saratov), Sar?-tin (Tsaritsin), Tambov ve Ryazan vilayetlerinin baz? k?s?mlar?n? içine al?yordu. Kazan Hanl???’n?n güneyinde Astarhan Hanl???, kuzeyinde Fin kavimlerinin oturdu?u ülkeler, do?usunda ve güneydo?usunda Nogay Hanl??? bulunuyordu. Ahalinin esas k?sm?n? ba?ta Bulgarlar olmak üzere eskiden beri yerle?ik hayat süren Türk kavimleri ile do?udan zaman zaman buraya göç eden K?pçak, Uz, Peçenek gibi Türk boylar? ve Islav kavimlerinin yay?lmas?na kar?? onlarla kader birli?i yapm?? olan Mordva, Çirmi?, Ar ve bunun gibi Fin boylar? te?kil ediyordu.

Announcements

You can send your paper at Online Submission System

  • The Journal of International Social Research / Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi ISSN: 1307-9581, an international, peer-reviewed, on the web publication, from 2007 will be issued least four times annualy.
  • Our journal is an independent academic publication based on research in social sciences, contributing to its field and trying to publish scientific articles that will bring innovation to the original and social sciences.
  • The journal has got an international editorial board and referee board, mainly embodied from the each individually professional on the social research fields.
  • Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. image
Google Scholar citation report
Citations : 7760

The Journal of International Social Research received 7760 citations as per Google Scholar report

The Journal of International Social Research peer review process verified by publons
Get the App