Masalları Uyutmak

Abstract

Author(s): Ali Osman ÖZTÜRK

Çocuk yaz?n?nda masallar?n yeri, estetik gereksinmeye kout olarak, ayn? zamanda çocukta iyi - kötü, güzel - çirkin, adaletli - adaletsiz, mutlu - mutsuz vb. kavramlar? ay?rt etme yetilerinin gelimesine olanak salayan kurmaca gerçeklikle kar?lamas? ölçüsünde çok önemlidir. Kâ?t üzerinde ula?labilir/okunabilir olmadan önce de, masallar anne-baba ile çocuklar aras?nda “sessellik” (Vokalite) düzeyinde duygusal iletiimi salamada çok önemli bir köprü olutururlar. Dilenirse seçilecek uygun örnekler yard?m?yla, küçük yata edinilmesi gereken insani özellikler ve eitimsel iletiler geleneksel doall?k içinde kazand?r?labilir. Anadil becerisine çok yap?c? katk?lar salanabilir. Çocuklar?n pozitif dünya görüünü kazanmalar? masallarla daha kolayd?r

Announcements

You can send your paper at Online Submission System

  • The Journal of International Social Research / Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi ISSN: 1307-9581, an international, peer-reviewed, on the web publication, from 2007 will be issued least four times annualy.
  • Our journal is an independent academic publication based on research in social sciences, contributing to its field and trying to publish scientific articles that will bring innovation to the original and social sciences.
  • The journal has got an international editorial board and referee board, mainly embodied from the each individually professional on the social research fields.
  • Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. image
Google Scholar citation report
Citations : 7760

The Journal of International Social Research received 7760 citations as per Google Scholar report

The Journal of International Social Research peer review process verified by publons
Get the App