KALIK AKIEV (1883–1953)

Abstract

Author(s): S. Musaev - C. Tatemirov, . Gamze DOAN NAN

Kal?k Ak?ev, K?rg?z ülkesinde çok bilinen bir airdir ve öhreti bütün ülkeye yay?lm?t?r. Bu air de eski nesle giren airlerimizin çou gibi, iki devri yaad?. Onun yaad?? hayat, K?rg?z emekçilerinin iki tarihî arttaki durumunu hat?rlat?r ve topluluk için karakterli olan iaretlere sahiptir. Onun yarat?c?l?k eiliminin olumas? ve ekillenii ile herkese ?rgat olarak çal?an yetim çocuktan bütün halk taraf?ndan tan?nan ünlü airin seviyesine gelinceye dein kalk?nma yolu da iki devri yaam? airlerin yarat?c?l??n?n yetime yolu ile yak?nd?r, benzeir.

Announcements

You can send your paper at Online Submission System

  • The Journal of International Social Research / Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi ISSN: 1307-9581, an international, peer-reviewed, on the web publication, from 2007 will be issued least four times annualy.
  • Our journal is an independent academic publication based on research in social sciences, contributing to its field and trying to publish scientific articles that will bring innovation to the original and social sciences.
  • The journal has got an international editorial board and referee board, mainly embodied from the each individually professional on the social research fields.
  • Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. image
Google Scholar citation report
Citations : 7760

The Journal of International Social Research received 7760 citations as per Google Scholar report

The Journal of International Social Research peer review process verified by publons
Get the App