┬IK MONOGRAFLER ăN YEN BR ăIIR: ?Furkanţ?nin iir Evreni Balam?nda Bir Monografi Denemesi?

Abstract

Author(s): Erol AKSOY

M. Fuat Köprülü, “lmi nesiller tamamlar.” diyor. lim birikimlerin toplam?d?r. lmi kemale erdiren, nesillerin yapt?? küçük ya da büyük çal?malar?n üst üste eklenmesiyle meydana getirilen silsiledir. Herhangi bir konuda belki acemice yap?lan ilk çal?malar zaman içerisinde yeni yeni bilgilerin toplanmas?, deerlendirilmesi ve yorumlanmas?yla bir kelebek etkisi meydana getirip bilgi dalar?n?n, denizlerinin olumas?na imkân verecektir. Bugünün bilgi k?r?nt?lar? yar?n?n parlayan birikim ve tecrübe cevherine temel oluturacakt?r. Bu balamda ilim yolunda yap?lan çal?malar?n her birinin ayr? ayr? önemi vard?r ve hiçbirisi küçümsenemez. Çünkü her yeni çal?ma kendisinden önceki çal?man?n eksiini tamamlay?p yanl??n? düzeltecek ve mükemmele gidiin yolunu açacakt?r.

Announcements

You can send your paper at https://www.scholarscentral.org/submissions/international-social-research.html

  • The Journal of International Social Research / Uluslararas─▒ Sosyal Ara┼čt─▒rmalar Dergisi ISSN: 1307-9581, an international, peer-reviewed, on the web publication, from 2007 will be issued least four times annualy.
  • Our journal is an independent academic publication based on research in social sciences, contributing to its field and trying to publish scientific articles that will bring innovation to the original and social sciences.
  • The journal has got an international editorial board and referee board, mainly embodied from the each individually professional on the social research fields.
  • Uluslararas─▒ Sosyal Ara┼čt─▒rmalar Dergisi / The Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. image
Google Scholar citation report
Citations : 27

The Journal of International Social Research received 27 citations as per Google Scholar report

The Journal of International Social Research peer review process verified by publons
Get the App