IIKLI, Mehmet; MUTLUGÜN, Erhan; ARTU, Mine (2010). Geçmiten Gelecee Armaan, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yay?nlar?, ISBN-978-975-442-151-4, 103s.

Abstract

Author(s): Ak?n TEMÜ

Son y?llardaki sevindirici gelimelerden biri de Arkeoloji alan?nda Türkçe yay?nlar?n giderek artmas?d?r. Tan?t?m?n? yapaca?m?z eser de bu alanda ciddi bir eksiklii giderdiini düündüümüz Mehmet IIKLI, Erhan MUTLUGÜN ve Mine ARTU taraf?ndan haz?rlanan ve bir fotoraf sergisinin ortaya ç?k? hikâyesini anlatan “Geçmiten Gelecee Armaan” kitab?d?r. Bu serginin ortaya ç?k??ndaki genel amaç seçilen baz? arkeolojik eserlerin ???nda Arkeolojik malzemenin özgün kullan?m alanlar?n?n ziyaretçiye daha iyi bir ekilde anlat?labilmesidir. Ayr?ca eser; salt sergi, fotoraf ve resimlerin yer ald?? bir kitap olmaktan ç?kar?l?p arkeolojik, corafik kültürel ve sanatsal metinlerle süslenip zenginletirilmitir. Bu kapsamda örencilerden ve öretim üyelerinden oluan bir ekiple çal?ma ortaya konmutur. Bu aç?dan bak?ld??nda genel anlamda haz?rlanan önsöz, giri, sonuç gibi k?s?mlardan deil, alan?nda uzman farkl? kiilerin yaz?lar?na yer verildii disiplinler aras? bir çal?ma özellii göstermektedir. Bu kitab? önemli k?lan ey ve tan?t?m?n?n yap?lmas? gerektiini düünmemizin sebebi de alan?nda u ana kadar yaz?lm? tek örnek olmas?d?r.

Announcements

You can send your paper at https://www.scholarscentral.org/submissions/international-social-research.html

  • The Journal of International Social Research / Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi ISSN: 1307-9581, an international, peer-reviewed, on the web publication, from 2007 will be issued least four times annualy.
  • Our journal is an independent academic publication based on research in social sciences, contributing to its field and trying to publish scientific articles that will bring innovation to the original and social sciences.
  • The journal has got an international editorial board and referee board, mainly embodied from the each individually professional on the social research fields.
  • Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. image
Google Scholar citation report
Citations : 27

The Journal of International Social Research received 27 citations as per Google Scholar report

The Journal of International Social Research peer review process verified by publons
Get the App