EVALUATION OF ARISTOTLE'S VIEW OF KNOWLEDGE IN THE CONTEXT OF EMPIRISM AND RATIONALISM

Abstract

Author(s): Mutlu AKSOY

Bilme arzusu ve iste?inin insanda do?u?tan var oldu?unu söyleyen Aristoteles’in, bir yandan bilginin duyumsamayla yani alg?yla ba?lamas?n?n zorunlu oldu?unu kabul etmesi; öte yandan as?l anlamda bilmenin de?i?meyen, öncesiz-sonras?z, kal?c? ?eyleri bilmek oldu?unu, tümel olmaks?z?n bilgiye ula?man?n mümkün olmad???n? dile getirmesi, günümüz konjonktüründe onun bir empirist mi yoksa rasyonalist mi oldu?u tart??malar?n? do?urmu?tur. Bilgi edinim sürecinde hem duyumu hem de akl? vazgeçilmez unsurlar olarak gördü?ü için ‘Aristoteles bir empirist miydi yoksa rasyonalist miydi?’ sorusuna net bir cevap vermek kolay de?ildir. ??te bu çal??mada, Aristoteles’in bilginin derecelerine ili?kin s?n?flamas?nda ak?lla kavranan bilgi ile duyularla kavranan bilgiye yükledi?i de?ere bakarak, onun hangi ak?ma daha yak?n oldu?u tart???lm??t?r. Sonuç olarak, Aristoteles’in kendi bilgi hiyerar?isi aç?s?ndan de?erlendirildi?inde empirist oldu?u do?ru olmakla birlikte, alg? ile edinilen bilginin nous ile onaylanmas? ön ko?ulunu koymas?, onu ayn? zamanda rasyonalist olarak da tan?mlamam?z? mümkün k?lar. Mümkün k?lmaktan da öte, duyuyla elde edilen her ?eyi ‘nous’un onay?na sunarak bir anlamda bilgiye ula?ma noktas?nda akl? öncelemi? olur. Buradan hareketle Aristoteles’in bilgi görü?ünde dualist bir yan?n?n oldu?unu, ancak rasyonalist kimli?inin literatürde vurgulanagelen empirist kimli?inden daha bask?n oldu?unu söylemek do?ru bir yakla??m olacakt?r.

Announcements

You can send your paper at https://www.scholarscentral.org/submissions/international-social-research.html

  • The Journal of International Social Research / Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi ISSN: 1307-9581, an international, peer-reviewed, on the web publication, from 2007 will be issued least four times annualy.
  • Our journal is an independent academic publication based on research in social sciences, contributing to its field and trying to publish scientific articles that will bring innovation to the original and social sciences.
  • The journal has got an international editorial board and referee board, mainly embodied from the each individually professional on the social research fields.
  • Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. image
Google scholar citation report
Citations : 27

The Journal of International Social Research received 27 citations as per google scholar report

The Journal of International Social Research peer review process verified by publons
Get the App