EKINI Ilhan, F?rat ve Dicle?de Osmanl?-ngiliz Rekabeti (Hamidiye Vapur daresi), Asil Yay?nlar?, Ankara 2007, ISBN: 978-9944-135-51-1, 411 s.

Abstract

Author(s): Ergin AYAN and H羹lya ARNAK

19. yüzy?l?n ikinci yar?s?ndan itibaren Basra Körfezi bir rekabet ve gerilim alan?na dönütü. Alman mparatorluu güçleninceye kadar, bu bölge adeta fiilen Britanya mparatorluu`nun nüfuzuna b?rak?lm? gibiydi. Osmanl?lar?n bölgedeki hâkimiyetinin zay?f kalmas? ve neredeyse iflas etmekte olan maliyesi dolay?s?yla, ngiltere`nin bölge üzerindeki etkisi gittikçe artmaya balam?t?r. Osmanl? Devleti, Almanya`n?n da bölgede söz ve nüfuz sahibi olmak istemesi nedeniyle bu devlet yanl?s? izledii politikalarla Britanya`n?n nüfuzunu dengelemeye çal?acakt?r. Doç. Dr. lhan Ekinci`nin F?rat ve Dicle`de Osmanl?-ngiliz Rekabeti (Hamidiye Vapur daresi) ad?n? ta?yan kitab?nda F?rat ve Dicle üzerinde vapur iletmesi konusunda yaanan Osmanl?-ngiliz rekabetinin üzerinde durulmaktad?r. Kitapta I. Dünya Sava?`na kadar uzanan tarihi süreç içerisinde sadece vapur iletmesi deil sulama, demiryolu, petrol ve nehirlerle ilgili birçok konuya deinilmektedir.

Announcements

You can send your paper at https://www.scholarscentral.org/submissions/international-social-research.html

  • The Journal of International Social Research / Uluslararas覺 Sosyal Arat覺rmalar Dergisi ISSN: 1307-9581, an international, peer-reviewed, on the web publication, from 2007 will be issued least four times annualy.
  • Our journal is an independent academic publication based on research in social sciences, contributing to its field and trying to publish scientific articles that will bring innovation to the original and social sciences.
  • The journal has got an international editorial board and referee board, mainly embodied from the each individually professional on the social research fields.
  • Uluslararas覺 Sosyal Arat覺rmalar Dergisi / The Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. image
Google Scholar citation report
Citations : 27

The Journal of International Social Research received 27 citations as per Google Scholar report

The Journal of International Social Research peer review process verified by publons
Get the App