Menu

EFSANELER?N B?Y?S? VE UNUTULMU? GER?EKLER Asl? Sancar (2009). Osmanl? Kad?n? Efsane ve Ger?ek, ?zmir: Kaynak Yay?nlar?, ISBN: 978-9944-125- 77-2, 191 sayfa.

Abstract

Author(s): Cennet Hiloo?lu

Osmanl? imparatorluk tarihi içinde kad?n?n sosyal, siyasi, kültürel konumu-de?eri ve kimli?i hakk?nda yap?lan ara?t?rmalar, ne yaz?k ki istenilen düzeyde de?ildir. Her ne kadar siyasi tarih çal??malar?na verilen a??rl?k, son zamanlarda sosyal ve kültürel alanlarda kendini göstermi?se de “Osmanl? Kad?n?” konusu yeterince irdelenmemi?tir. Bu konuyla ilgili son zamanlarda dikkati çeken birçok bilimsel çal??man?n yan?nda seyahatname, günlük ve hat?rat türündeki yay?nlar?n say?s? gün geçtikçe artmaktad?r. Son dönemlerde geni? halk kitlelerinin yo?un ilgisine mazhar olan tarihî roman türünde yaz?lan popüler kitaplar da kad?n konusuna duyulan ilginin artmas?n? ve geni? bir boyut kazanmas?n? sa?lam??t?r.

Announcements

You can send your paper at https://www.scholarscentral.org/submissions/international-social-research.html

  • The Journal of International Social Research / Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi ISSN: 1307-9581, an international, peer-reviewed, on the web publication, from 2007 will be issued least four times annualy.
  • Our journal is an independent academic publication based on research in social sciences, contributing to its field and trying to publish scientific articles that will bring innovation to the original and social sciences.
  • The journal has got an international editorial board and referee board, mainly embodied from the each individually professional on the social research fields.
  • Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. image
Google Scholar citation report
Citations : 27

The Journal of International Social Research received 27 citations as per Google Scholar report

The Journal of International Social Research peer review process verified by publons
Get the App