DURSUN ZENGN, Türkçenin Tersine Sözlüü

Abstract

Author(s): Umut BALCI

Son zamanlarda Avrupa’n?n çeitli üniversiteleriyle imzalanan Erasmus Örenci ve Öretim Eleman? Deiimi anlamalar?n?n say?s? artm?t?r. Erasmus anlamalar? çerçevesinde Avrupa Üniversiteleriyle gün geçtikçe artan ikili ilikilerimiz, Türkiye’den her dönem birçok örencinin Avrupa’da örenim görmesini, ayr?ca Avrupa ülkelerinden birçok örencinin de ülkemize gelip burada örenim görmesini salam?t?r. Ülkemizi eitim amaçl? ziyaret eden örencilerin Türkçeyi örenebilmeleri için baz? Üniversitelerimizin Yabanc? Dil Eitimi bölümlerinde “

Announcements

You can send your paper at Online Submission System

  • The Journal of International Social Research / Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi ISSN: 1307-9581, an international, peer-reviewed, on the web publication, from 2007 will be issued least four times annualy.
  • Our journal is an independent academic publication based on research in social sciences, contributing to its field and trying to publish scientific articles that will bring innovation to the original and social sciences.
  • The journal has got an international editorial board and referee board, mainly embodied from the each individually professional on the social research fields.
  • Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. image
Google Scholar citation report
Citations : 7760

The Journal of International Social Research received 7760 citations as per Google Scholar report

The Journal of International Social Research peer review process verified by publons
Get the App