DOAN GÜNAY, “SÖZCÜKBLME GR”

Abstract

Author(s): Talip DOAN

Sözcük ve Sözlüksel Birim bölümünde yazar, dilbilgisellemenin dilimizde birleik sözcüklerde olduuna, dilbilgiselleme aç?s?ndan da dört birleik sözcük türü görüldüüne dikkat çekiyor. Saussure’nin dil ve söz ayr?m?ndan hareketle sözcükçenin dili, söz varl??n?n söylem yani sözü ilgilendirdiini belirtiyor. Etken ve edilgen olmak üzere iki tür söz varl?? olduunu fark ediyoruz. Sözcüklerin mekan içinde urad?klar? deiiklikler Artdelik deikenlik, sosyal katmanlarda meydana gelen deiiklikler Artkatmanla?k deiiklik terimleriyle tasnif ediliyor. Sözcüklerin hangi yollardan özel ad haline gelmesi gösteriliyor. Aygaz’?n tüp, Selpak’?n mendil, vb. kimi marka adlar?n?n o tür için nas?l özel ad olduu örnek olarak veriliyor. Yine “ bir kilo Amasya” denildiinde Amasya elmas?n?n anla?lmas? gibi, düzdeimece eklinde sözcüklerin özel ad olma ekilleri örnek veriliyor. Ödünçleme ve öyküntü aras?ndaki farklara dikkatimiz çekiliyor. Öyküntünün yap?sal ve anlamsal olarak ödünç alma olduunu ve öyküntü yoluyla dilimize giren sözcüklerin zamanla dilin imkanlar?na uyumlu hale geldiini görüyoruz. Alkolik’ten öykünülerek çoalt?lan ikolik, çaykolik gibi.

Announcements

You can send your paper at Online Submission System

  • The Journal of International Social Research / Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi ISSN: 1307-9581, an international, peer-reviewed, on the web publication, from 2007 will be issued least four times annualy.
  • Our journal is an independent academic publication based on research in social sciences, contributing to its field and trying to publish scientific articles that will bring innovation to the original and social sciences.
  • The journal has got an international editorial board and referee board, mainly embodied from the each individually professional on the social research fields.
  • Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. image
Google Scholar citation report
Citations : 7760

The Journal of International Social Research received 7760 citations as per Google Scholar report

The Journal of International Social Research peer review process verified by publons
Get the App