BEKR MAN, "AVRASYA KÜLTÜR TARHNE LKN ÖZGÜN BR KAYNAK: CENGZNAME (HAZA KISSA- ÇNGZ HAN

Abstract

Author(s): Mehmet Yavuz ERLER

Ad? san? duyulmayan bozk?rlar?n ortas?nda sefaletin, ahlaks?zl??n, bask?n?n, zulmün ve y?lg?nl??n karartt?? çehrelerde hep o alayc? bak? olmal?yd?. Var olman?n dayan?lmaz hafifliini tadanlar?n yazg?s?. Gök Tengrinin vermi olduu göün ve yerin aras?ndaki bedenler, yaam? bir ölüm gömlei ile örtmülerdi. Gecenin en zifiri karanl??nda yaayan bu insanlar dünyan?n umurunda deildi. tilen, kak?lan, umursanmayan, vahi olarak nitelendirilen ve sanki birer vebal? hastaym? gibi uzakta tutulmaya çal?an bu insanlar çaresiz, sessiz ve nefretle dolu bir laneti okumaktan baka yapacaklar? bir ey yoktu. Karanl?k younlat?! Bir ey oldu

Announcements

You can send your paper at Online Submission System

  • The Journal of International Social Research / Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi ISSN: 1307-9581, an international, peer-reviewed, on the web publication, from 2007 will be issued least four times annualy.
  • Our journal is an independent academic publication based on research in social sciences, contributing to its field and trying to publish scientific articles that will bring innovation to the original and social sciences.
  • The journal has got an international editorial board and referee board, mainly embodied from the each individually professional on the social research fields.
  • Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. image
Google Scholar citation report
Citations : 7760

The Journal of International Social Research received 7760 citations as per Google Scholar report

The Journal of International Social Research peer review process verified by publons
Get the App