ARSLAN, smail (2010). Selanik?in Gölgesinde Bir Sancak: Drama (1864-1913), stanbul: Bilge Kültür Sanat, 384 sayfa.

Abstract

Author(s): Mucize ÜNLÜ

smail Arslan’?n SELANK’N GÖLGESNDE BR SANCAK: DRAMA (1864-1913) adl?, 384 sayfadan oluan kitab? Eylül 2010’da Bilge Kültür Sanat taraf?ndan bas?lm?t?r. Kitap, giri ve be bölümden olumaktad?r. Giri k?sm?nda (s.19-46) yazar öncelikle Osmanl? modernlemesi üzerinde durarak bu konudaki literatürün bir deerlendirmesini yapm?t?r. Bu çerçevede Osmanl? modernlemesi üzerine yerli ve yabanc? arat?rmac?lar taraf?ndan yap?lan çal?malar?n bir kritii yap?ld?ktan sonra eserde Osmanl? modernlemesi olgusunun bir deiim süreci olarak ele al?nd?? belirtilmitir. Müteakiben niçin Drama Sanca?’n?n ele al?nd?? aç?klanm?t?r. Burada XIX. yüzy?l?n ikinci yar?s?nda Rumeli’nin en büyük ehri olan Selanik’in Osmanl? mparatorluu’nda modernleme yönünde yap?lan reformlar?n laboratuar ehirlerinden biri olduu vurguland?ktan sonra Selanik’e göre daha farkl? bir yap? arz eden Drama sanca?nda sosyo-ekonomik deiimin niteliini tespit etme isteinin yazar? bu çal?maya sevk ettii ifade edilmitir. Nitekim Selanik s?n?rlar? içerisinde bulunan sancak, Kavala gibi küçük bir liman ehrine sahip olmakla birlikte Selanik’in art bölgesinde ve daha iç kesimlerde yer almaktad?r ve Selanik’e göre daha homojen bir nüfus yap?s?na sahiptir.

Announcements

You can send your paper at https://www.scholarscentral.org/submissions/international-social-research.html

  • The Journal of International Social Research / Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi ISSN: 1307-9581, an international, peer-reviewed, on the web publication, from 2007 will be issued least four times annualy.
  • Our journal is an independent academic publication based on research in social sciences, contributing to its field and trying to publish scientific articles that will bring innovation to the original and social sciences.
  • The journal has got an international editorial board and referee board, mainly embodied from the each individually professional on the social research fields.
  • Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. image
Google Scholar citation report
Citations : 27

The Journal of International Social Research received 27 citations as per Google Scholar report

The Journal of International Social Research peer review process verified by publons
Get the App