Türkçe English

Anasayfa  |  Dergi Hakkında   |  Yazım ve Yayın İlkeleri  |  Makale Takip Sistemi  |  İletişim                                                                                               issn: 1307-9581
     

 

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

2007 yılından bu yana yılda en az dört sayı olarak internet üzerinden yayımlanan  Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of  International Social Researchbirçok indeks tarafından taranan ve yüzlerce yurt dışı kütüphanede kataloglanan uluslararası hakemli bir dergidir.

 

 

 

 


 

    Yazım ve Yayın İlkeleri  

 

 

Makale gönderimi sırasında aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi, sağlıklı bir değerlendirme ve yayın sürecinin temini açısından önem arz etmektedir:

Dergiye gönderilecek makale; sosyal bilimler kapsamında ALANINA KATKI SAĞLAYACAK, ORİJİNAL VE SOSYAL BİLİMLERE YENİLİK GETİRECEK ÖZGÜN NİTELİĞE sahip olmalıdır.

Makalenin daha önce başka bir yerde  yayımlanmış olmaması veya başka bir yayın organının yayın süreci dahilinde bulunmaması gerekir (Sempozyumlarda/kongrelerde sunulan bildiriler, tam metin olarak yayımlanmamış olmak ve bu husus dipnotla belirtilmek koşuluyla değerlendirilebilir.).

MAKALE GÖNDERİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Dergimizin hakem değerlendirme süreçleri MAKALE TAKİP SİSTEMİ üzerinden sağlıklı ve düzenli bir şekilde yürütülmektedir. MAKALE GÖNDER butonu aracılığıyla makale takip sistemine ilgili bölümler doldurularak "YAZAR" olarak üye olunmalı ve makale, YAYIN İLKELERİ bölümünde belirtilen ilkeler çerçevesinde hazırlanarak MAKALE TAKİP SİSTEMİ üzerinden gönderilmelidir.

(ÖNEMLİ: Makalenin yayına kabul edilmesi durumunda yazar bilgileri otomatik olarak makale takip sistemi üzerinden yayın sayfasına aktarılacağı için, sisteme ilk yazarın üyelik sayfasından yüklenmesi gerekmektedir.)

(Makale takip sistemine üyelik veya makalenin sisteme yüklenmesi sırasında herhangi bir sorun yaşanması durumunda iletişim mailimiz olan dergi@sosyalarastirmalar.com adresiyle veya whatsapp hattımızla irtibat kurulursa gerekli teknik destek verilebilir.).

"Makale Takip Sistemi"nde "makale gönder" bölümü açılarak makale ilgili bilgiler (özet/abstract, anahtar kelimeler/keywords, varsa diğer yazarlar) doldurulmalıdır. Makale, "Telif" bölümü seçilerek word dosyası halinde sisteme yüklenmelidir.

Dergimiz, makalelerin objektif bir şekilde ve bilimsel kriterler çerçevesinde değerlendirilmesi konusunda gerekli hassasiyeti göstermeye gayret etmekte ve çift kör hakem yöntemini uygulamaktadır. Makaleler, hakemlere doğrudan sistem üzerinden (yazarın yüklediği dosyada değişiklik yapılmadan) yönlendirilmektedir. Bu nedenle yazar-hakem gizliliğini sağlamak için sisteme yüklenen word dosyasında makalenin sahibini tanımlayıcı herhangi bir bilgi olmamasına özellikle dikkat edilmelidir.

Başarılı bir şekilde sisteme yüklenemeyen makalenin değerlendirilmeye alınması ve hakem değerlendirmesi  mümkün olmayacaktır. Makalenin başarılı bir şekilde sisteme yüklenip yüklenmediği ile ilgili olarak mail aracılığıyla teyit istenebilir.

MAKALELERİN HAZIRLANMASI

Dergiye gönderilecek makale aşağıdaki ilkeler çerçevesinde hazırlanmalıdır:

Yayımlanan makalelerin uluslararası indekslere eklenmesinde sorun yaşanmaması için özet ve anahtar kelimeler gerekmektedir. Bu sebeple dergiye gönderilecek makalede mutlaka Türkçe-İngilizce öz ve anahtar kelimeler-keywords bulunmalıdır. Ayrıca makalenin İngilizce başlığı, Türkçe başlığın altına eklenmelidir. Özet/Abstract 8 punto olmalıdır.

Makale word dosyası olarak hazırlanmalıdır. Makalede sayfa düzeni şu şekilde olmalıdır:

Yazı fontu: Book Antiqua

Metin Boyutu: 10 punto

Dipnot Boyutu: 8 punto

Üst/Alt/Sağ/Sol Kenar Boşluğu: 2 cm

Öz ve Kaynakça Puntosu: 8 punto

Satır Aralığı: Tek

Paragraf Aralığı: Üst: 2 nk     Alt: 0 nk

Makaleler, hakemlere doğrudan sistem üzerinden (yazarın yüklediği dosyada değişiklik yapılmadan) yönlendirilmektedir. Makale üzerinde yazar-hakem gizliliğini sağlama adına makalenin sahibini tanımlayıcı herhangi bir bilgi olmamalıdır.

Makalede Book Antiqua yazı fontu kullanılmalıdır. Ancak bazı alanların gereği olarak yazım esnasında özel font kullanılmış ise, bu fontlar makale ile birlikte gönderilmelidir.

Makalelerde kullanılacak kısaltmalarda TDK yazım kılavuzu esas alınmalıdır.

 

MAKALEDE KAYNAK GÖSTERME

Dergimize gönderilecek makalelerin APA'nın son kullanımından yola çıkılarak oluşturulan aşağıdaki kaynak gösterme sistemine uygun olması gerekmektedir:

Kitaplarda:

Eserin kaynakçada yazımı şu şekilde olmalıdır:

Tolasa, Harun (1973). Ahmet Paşa'nın Şiir Dünyası. Ankara: Atatürk Üniversitesi Yayınları. (Makale sonunda Kaynakça'da bu şekilde yazılmalıdır.

Metin içinde: (Yazar Soyadı, Yayın Yılı, Sayfa No)

        Örnek:  (Tolasa, 1973, 66)

Makalelerde:

Makalenin kaynakçada yazımı şu şekilde olmalıdır:

Oğuz, M. Öcal (2008).  UNESCO ve İnsanlığın Sözlü ve Somut Olmayan Mirası Başyapıtları. Milli Folklor, S. 80, s. 26-32. (Makale sonunda Kaynakça'da bu şekilde yazılmalıdır)

Metin içinde:  (Yazar Soyadı, Yayın Yılı, Sayfa No)

             Örnek: (Oğuz, 2008, 26)

Tezlerde:

Metin İçinde: (Yazar Soyadı, Yıl, Sayfa No)

Tezin kaynakçada yazımı şu şekilde olmalıdır:

Soyadı, Adı (Yıl). Tezin adı. Yayımlanmamış Yüksek Lisans/Doktora Tezi, Kurum Adı, Yeri.

Ansiklopedi Yazımı:

Metin içinde: (Yazar Soyadı, Yayın Yılı, Sayfa No)

Soyadı, Adı (Yıl). Madde Adı. Ansiklopedi adı.  (c., ss.). Yayın Yeri: Yayınevi.  (Ansiklopedi Adı italik yazıldıktan sonra parantez içinde küçük harfle cilt ve sayfa numaraları c. ve ss. ile birlikte yazılır ve nokta konur. )

Kullanılan bütün kaynaklar makalenin sonunda "KAYNAKÇA" adı altında verilmelidir.


TABLO VE ŞEKİLLER

Tablo ve şekil açıklaması,

Tablo 1: …………………

Şekil 1: …………………

şeklinde 8 punto ile yazılmalı ve sayfaya ortalanmalıdır.

Tablo içi metinler 8 punto, satır aralığı tek, paragraf aralığı 0 nk olmalıdır.

Bu ilkelere uymayan makaleler kesinlikle değerlendirilmeye alınmayacaktır.


TELİF İLKELERİ

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of  International Social Research; gönderilen makaleleri yayımlayıp yayımlamama, gerekli gördüğü durumlarda makaleler üzerinde düzeltme yapma hakkına sahiptir.

Dergide yayımlanan bir makalenin hukukî sorumluluğu yazar(lar)ına aittir ve dergiyi bağlamaz. 

Yayımlanan makalelerin tamamı veya bir bölümü, dergiye atıf yapılarak (dergimizde yayınlandığı cilt/sayı/sayfa numarası belirtilerek) yazar(lar) tarafından kullanılabilir.

Dergiye makale gönderen yazar, bu ilkeleri kabul etmiş sayılır.      

Dergimiz; 2007'den beri sosyal bilimler alanında bilimi ve bilimselliği önceleyerek yayın hayatına devam etmektedir. Bununla birlikte intihal sorgu ve rapor işlemleri, doi alım ve tescili, makale takip sistemi işlemleri, mizanpaj, dizin vb. hizmetler USAD Reklam, Tanıtım ve E-Yayıncılık tarafından yürütülmektedir. Bir makalenin hakem değerlendirme sürecinin başlaması için yazar(lar) tarafından iletişim mailiyle irtibat kurularak gerekli masrafların ödenmesi gerekmektedir. Alınan ücretin bir bölümü ( % 18 KDV, % 15 Gelir Vergisi,  Damga Vergisi, Stopaj vb. adlarla ) vergi olarak tahakkuk ettirilmekte ve kalan kısmı ile de zikredilen masraflar karşılanmaktadır. Makalenin hakem süreci, söz konusu ücretin yatırılmasından sonra başlatılmakta, hakem değerlendirmeleri sonucunda yayıma kabul edilmesi hâlinde herhangi bir yayın ücreti alınmamaktadır. Yayına uygun bulunmayarak reddedilen veya değerlendirme süreci başladıktan/sonuçlandıktan sonra herhangi bir nedenle yayın sürecinden çıkarılan makale için süreç başında ödenen ücret iade edilmemektedir.


 

 

 

 

 

 


Duyurular

  Yayın süreçleriyle ilgili ayrıntılı bilgi "YAZIM VE YAYIN İLKELERİ" ve "HAKEM SÜRECİ" sayfalarımızda mevcuttur.

  İndeksler

          

   

      

   

   
       
   

   


Adres : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telefon :+905076095206 Faks :
Eposta :dergi@sosyalarastirmalar.com