Navigation


 


VOLUME: 3     ISSUE: 11      SPRING 2010

Kapak   /   Künye   /   İçindekiler

Delineating and Charting the Systematic Approach of HRD Process

Haslinda ABDULLAH

11-22

Bir Kadın Sanatçı Şükriye Dikmen

Zeliha AKÇAOĞLU

22-26

Saints and Sinners: Protest in Waiting for Angel

Niyi AKINGBE

27-32

Kral Rother ve Seyyid Battal Gazi Destanları’nda İstanbul’u Fethetme Mücadelesi

Hüseyin ARAK

33-43

Erendiz Atasü’nün Romancı Gözüyle Kaleme Aldığı Eleştirel İçerikli İnceleme Yazıları

Hüseyin ARAK

44-56

Ağustos 1909 Tarihli Cemiyetler Kanunu Üzerinde Meclis-i Mebusan’da Yapılan Müzakereler ve Cemiyetlerin Yapılanmasında İttihat ve Terakki Örneği

Zehra ARSLAN

57-72

Karakoyunlu Sultanı Cihânşah’ın Şeyh Cüneyd’e Karşı Aldığı Önlemler

Ayşe ATICI ARAYANCAN

73-78

“Bodonçar-Munghah” Adı Hakkında

Enkhbat AVIRMED

79-82

Young Adolescent Students' Foreign Language Anxiety in Relation to Language Skills at Different Levels

Sıla AY

83-91

Alman Subaylarının Hatıralarına Göre Çanakkale’de Mustafa Kemal

Ergin AYAN

92-102

Kâdî Abdülcebbâr’da Allah Teâlâ’yı Bilme ve Taklidî İman

Sefa BARDAKÇI

103-114

Effective Practice of Mathematics Teaching: Through the Lesson Study Model

Anass BAYAGA

115-124

Determinants of Institutional Objectives and Risk Identification: Relative Relationship – Case of a University

Anass BAYAGA

125-136

Application of Non-parametric Analysis Technique amongst Postgraduate Education Research: A Survey of South African Universities

Anass BAYAGA - Liile Lerato LEKENA

137-146

Amerikan İç Savaşı ve Mısır: Pamuk Örneğinde Mısır Modernleşmesi ve Amerikan İç Savaşı’nın Sürece Olan Katkısı

Ali BİLGENOĞLU

147-161

Vak’a-nüvis Mehmed Râşid Efendi, Hayatı, Eserleri, Edebî Kişiliği

Halit BİLTEKİN

162-171

Birleşmiş Milletler (BM)’in Uluslararası Sorunları Önleyebilme Yeteneği

Fikret BİRDİŞLİ

172-182

Kur’ân-ı Kerim’de İtnâb Üslûbu

Ali BULUT

183-205

Applying Marketing Concepts to Book Publishing in Nigeria

Nkechi M. CHRISTOPHER

206-212

Dostoyevski’nin Eserlerinde Türklere ve İslâma Bakış

Selahattin ÇİTÇİ

213-222

La Croix Paitis’in 1665’te Latin Harfleriyle Yazdığı Türkçe Bir Gazel

Necip Fazıl DURU - Rıza DURU

223-229

Türkiye Ekonomisi’nde Para ve Maliye Politikalarının Etkinliği

Recep DÜZGÜN

230-237

Osmanlı Ordusunda Bir Motivasyon ve Terfi Kaynağı: “Terakki” Tevcihi

Emine ERDOĞAN ÖZÜNLÜ

238-244

Hüsn ü Aşk’ın Tasvirlerinde Gül

Abdullah EREN

245-251

Türkiye Üzerindeki Sovyet Talepleri ve Türk-Sovyet İlişkileri  (1939-1947)

Barış ERTEM

252-273

Thomas Aquinas on Knowledge of other Minds

Ramazan ERTURK

274-282

Kemençe ile Eser İcralarından Hareketle Tanburi Cemil Bey’in Tavır Özellikleri

Aslıhan ERUZUN ÖZEL

283-298

Discourse Markers in English Writing

Lie FENG

299-305

61. Ölüm Yıldönümünde Sabahattin Ali’yi Anmak: Yazgısını Seven Adam ve Şiirinde “Ölüm”ü Çağırmak Temi

Özlem FEDAİ

306-313

Dijital Gazeteler ve Pazarlama: Türkiye’deki Dijital Gazetelerin Pazarlama Dinamiklerinin Değerlendirilmesine İlişkin Bir Analiz

F. Belma FIRLAR - Şadiye DENİZ

314-328

İlköğretim 1. ve 2. Sınıf Öğrencileri için Resimli Sosyometri Ölçeği’nin Güvenirlik Geçerlik Çalışmaları

Hülya GÜLAY

329-335

Çoklu Zekâ Kuramı: Tekli Zekâ Anlayışından Çoklu Zekâ Yaklaşımına

Emet GÜREL - Merba TAT

336-356

Policy, Organizational Power Structure and Commercial Support in Continuing Professional Education

Ong Mek HIOK - Haslinda ABDULLAH

357-364

Literacy Development of a Preschooler: An Exemplary Case

Hatice Zeynep INAN

365-371

İlköğretim Öğrencilerinin Okuduklarını Anlama ve Anlatma Düzeylerinin Belirlenmesi

Erdoğan KARTAL - Hatice ÇAĞLAR ÖZTEKE

372-380

İkinci Dünya Savaşı Sürecinde Yunanistan, Türkiye’de Mülteciler, Askeri İhlaller ve Esirler Sorunu

Ulvi KESER

381-400

Lügat-i Müşkilât-ı Eczâ’da Türkçe Bitki Adları

Paki KÜÇÜKER

401-415

Bakor Women in Pottery Production in Colonial Southeastern Nigeria

Simon E. MAJUK - Patience O. ERIM - Rev. Joseph O. AJOR

416-420

Babanzade İsmail Hakkı’nın Tanin’de Yayımlanmış Makalelerine Göre Osmanlı Devleti ve Dış Politika (1911)

Faysal MAYAK

421-437

Londra Sefiri Mehmed Emin Paşa’nın Felemenk (Hollanda) İzlenimleri

Bayram NAZIR

438-444

Eschatological Motifs and Socio-Spiritual Aspects of Urhobo Funeral Poetry

Felicia OHWOVORIOLE

445-454

Aile Yaşam Kalitesi Dinamikleri: Aile İletişimi, Ebeveyn Sorumlulukları, Duygusal, Duygusal Refah, Fiziksel / Materyal Refahın Algılanması

Emine ÖZMETE

455-465

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersinin Üniversiteler Düzeyinde Okutulmaya Başlanması ve Gelinen Süreç

Yaşar ÖZÜÇETİN - Senem NADAR

466-477

Mondros Müterakesi'ni Müteakip, İşgallere Karşı Marmara Ahalisinin Tepkisi

Hasan Ali POLAT

478-487

A Review on the Relationship between Organizational Resources, Competitive Advantage and Performance

Raduan Che ROSE - Haslinda ABDULLAH - Alimin Ismail ISMAD

488-498

Career Plateuning and Work Attitudes: Moderating Effects of Mentoring with Nigerian Employees

Samuel O. SALAMI

499-508

Walter Benjamin’in Kavramlarıyla Kültür Endüstrisi: “Aura”, “Öykü Anlatıcısı” ve “Flâneur”

Bilgen Aydın SEVİM

509-516

Halide Edib Adıvar’ın (1884–1964) Öğretmenlik Mesleğinin Niteliğine İlişkin Görüşleri

Mustafa ŞANAL

517-527

Romanda Mekân Kavramı

Mehmet Bakır ŞENGÜL

528-538

II. Abdülhamit Döneminde İki Ünlü Saray Mimarının Siyasi İlişkileri

Oya ŞENYURT

539-548

Kültürel, Yapısal ve İşlevsel Açıdan Doğu Karadeniz’de Yaylacılık ve Yayla Şenlikleri (Hıdırnebi ve Kadırga Yaylaları Örneği)

Bekir ŞİŞMAN

549-559

Cumhuriyetin İlanından Günümüze Türkiye’de Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretimde Niceliksel ve Niteliksel Gelişmeler

Meral TANER DERMAN - Handan Asûde BAŞAL

560-569

A General Perspective on Role of Theory in Qualitative Research

Mehdi TAVALLAEI / Mansor ABU TALIB

570-577

Anglikan Kilisesinin Oluşum Süreci ve Bugünü Üzerine Bir İnceleme

Vedat Şafak YAMİ

578-585

Orta Karadeniz Bölümü İlleri Atasözleri ve Deyimlerinde Coğrafik Unsurlara İlişkin Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım

Okan YAŞAR - Funda ÖRGE YAŞAR

586-598

Ayvacık, Bayramiç, Çan, Ezine ve Yenice (Çanakkale İli) İlçelerinde Köy Adlarının Kaynakları

Okan YAŞAR - Funda ÖRGE YAŞAR

599-611

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yoluyla Özürlüler İçin Geleceğe Bir Kapı Açmak

Sıtkı YILDIZ

612-620

Cemal Süreya Şiirinde Ortak Dilin Kullanımı

Mehmet YILMAZ

621-632

İzmir Şer’iyye Sicillerine Yansıyan İhtida Vakaları

Ahmet YİĞİT

633-648

Book Reviews

EKİNCİ İlhan, Fırat ve Dicle’de Osmanlı-İngiliz Rekabeti (Hamidiye Vapur İdaresi), Asil Yayınları, Ankara 2007,  ISBN: 978-9944-135-51-1, 411 s.

Ergin AYAN - Hülya ARNAK

649-651

Hazînî, Menba’u’l-Ebhâr fî Riyâzi’l-Ebrâr, (hzl.: Mehmet Mâhur Tulum), İstanbul 2009, Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi: 45, ISBN: 978-9944-761-77-2, 440 s.

Halit BİLTEKİN

652-653

USLUER Fatih, Hurûfîlik- İlk Elden Kaynaklarla Doğuşundan İtibaren-, Kabalcı Yayınları, İstanbul 2009, ISBN: 975-997-151-8, 624 s.

Özer ŞENÖDEYİCİ

654-658

GÜNAY Umay Türkeş, Türk Kültürüne Eleştiri, Akçağ Yayınları, Ankara 2009, ISBN: 978-975-338-930-3, 208 s.

Bekir ŞİŞMAN

659-661

USER Hatice Şirin, Köktürk ve Ötüken Uygur Kağanlığı Yazıtları  (Söz Varlığı İncelemesi), Kömen Yayınları, Konya, 2009, 548 s., ISBN: 978-975-6527-37-5

Hüseyin YILDIZ

662-663

ISSN: 1307 -9581

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi;

EBSCO, MLA, CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Scientific Commons, BC ELN,  Ulrichsweb, Index Islamicus, SSRN, ICAAP, Index Copernicus, J-Gate, Journal Seek  vb. uluslararası indeks ve veri tabanları tarafından taranmaktadır.