Navigation


 

 

U

L

U

S

L

A

R

A

R

A

S

I

 

 S

O

S

Y

A

L

 

A

R

A

Ş

T

I

R

M

A

L

A

R

 

 D

E

R

G

İ

S

İ

 

 

 

 

T

H

E

 

 J

O

U

R

N

A

L

 

O

F

 

I

N

T

E

R

N

A

T

I

O

N

A

L

 

S

O

C

I

A

L

 

R

E

S

E

A

R

C

H

 

 

 

 

                                                                        

 

 

VOLUME: 7   ISSUE: 35 ( December 2014)

 

Cover       About the Journal      Contents

 

 

LANGUAGE -  LITERATURE

“Kapı”nın Dili: Göstergebilimsel Bir Yaklaşım

Songül ASLAN KARAKUL

7-14

Modern Toplumun Edebi Ürünü Polisiye Romanlar ve Polisiye Romanlarda Cinsiyetçilik

Selin ATALAY

15-25

Anlam Bilimi Açısından Kazak Türkçesinde Görme Duyu Fiilleri

Ekrem AYAN - Yakup TÜRKDİL

26-41

Psikoloji Penceresinden Yuri Bondarev’in Son Yaylım Ateşi Povestine Yaklaşım

Badegül CAN EMİR

42-51

Osmanlı-Türk Müziği’nde Padişahların İzleri

Gözde ÇOLAKOĞLU SARI

52-65

Enis Batur’un Poetik Evreni: Şiir ve Ideoloji, Ars Poetica

Fethi DEMİR

66-78

Yitirilmiş Toprakların İçimizdeki İzi: “Bizim Diyar”

Efnan DERVİŞOĞLU

79-94

I Felt Like I Saw The Novel: Tanpınar’s Novels Revisited

M. Ahmet DÜZDAĞ

95-104

Türk Edebiyatı’nda Mi’râcnâmeler Üzerine Hazırlanmış Çalışmalar Hakkında Bibliografya Denemesi

Emrah GÜLÜM

105-111

Metinlerin Yorumlanmasında Metin Tonlarının Önemi

V. Doğan GÜNAY –Melda KARAGÖZ - Utku ORYAŞIN

112-120

Alphonse Daudet’nin Jack Romanında Çocuğa Yönelik Şiddet ve İstismar

Bekir GÜZEL

121-130

Tanpınar’ın Şiirlerinde “Eşik Kavramı”

Servet KARÇIĞA

131-138

XIX. Yüzyılda Henryk Sıenkiewicz’ın Muzikacı Yanko (Janko Muzykant) Adıyla Ahmed Rasim Tarafından Türkçeye Tercüme Edilen Eseri Üzerine Bir Değerlendirme

Ahmet KOÇAK

139-147

Une Tempête, Ou Quand Aime Cesaire Revisite Shakespeare

Şengül KOCAMAN

148-158

The Frontier Lord of Turkish Poetry:  Rereading of Ilhan Berk’s Istanbul in the Context of Turkish Modernism

Murat LÜLECİ

159-167

Geleneğin Yeniden Üretilmesi Bağlamında Attar, Gülşehrî ve Ali Şir Nevâî’nin Mesnevilerinde Şeyh-i San’ân Kıssası

Nazmiye OĞUZ - Enes İLHAN

168-192

Kınalızâde Hasan Çelebi Tezkiresi’nin Tenkitli Metnini Oluştururken İzlenen Yöntem

Aysun SUNGURHAN

193-223

‘Adnî’nin Penceresinden Şems-i Tebrizî

Eda TOK

224-232

Medizinische Terminologie Als Herausforderung Für Den Medizin-Übersetzer Am Beispiel Des Sprachenpaars Deutsch-Türkisch

Dilek TURAN

233-242

Hulki Aktunç’un Küçürek Öyküleri

Sevgül TÜRKMENOĞLU

243-248

HISTORY - POLOTICAL SCIENCES - INTERNATIONAL RELATIONS

The Classification of Social and Economic Life in Istanbul in the First Half of the Eighteenth-Century by Istanbul Ahkâm Registers (1742-1750)

M. Burak BULUTTEKİN

249-276

Enderûn-ı Hümâyun’da Dilsiz İç Oğlanları

Batuhan İsmail KIRAN

277-285

Osmanlı ve İran Meşrutiyyeti Karşılaştırması

Abdolvahid SOOFIZADEH

286-296

Küresel Teröre Karşı Savaş Doktrinin Oluşumu ve Ortadoğuya Yansımaları

Murat TOMAN - Halil AKMAN

297-316

Ahmed Cevdet Paşa’nın Eserlerinde 17.-19. Yüzyıl Avrupa Hükümdarları

Murat YILMAZ

317-328

GEOGRAPHY

Ağaçlı Sulakalanlara Bir Örnek: Yörükler Su Basar Ormanı(Kızılırmak Deltası)

Muhammet BAHADIR - Tamer ÖZLÜ

329-344

Tekirdağ İlinde Nüfus ve Yerleşmenin Coğrafi Analizi

Vedat ŞAHİN

345-357

THEOLOGY

Şiî Kültürdeki Hz. Ali Mucizeleri Üzerine Bir Değerlendirme: Abbas Azîzî’nin “320 Dasitan az Mu ‘jizat ve Kerâmât-i İMAM ali (A.S.)” Eseri örneğinde

Kamile ÜNLÜSOY

358-382

The Presence of the Qur’an and Hadith in the Films of Majid Majidi

Bilal YORULMAZ

383-393

ART HISTORY - ARCHAELOGY

Karadeniz Geleneksel Mimarisinde Sürdürülebilir Malzemeler; Ahşap ve Taş

Özlem AYDIN - Esra LAKOT ALEMDAĞ

394-404

Müzenin Toplumsal İşlevleri Bağlamında Türkiye’deki Devlet Müzeleri ile Özel Müzelerde Çalışan Uzmanların Kültürel Çeşitlilik ve Müzenin Ulaşılabilirliğine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Ceren KARADENİZ

405-422

Amasya Gökmedrese Camii Üzerine Bir Değerlendirme

Fazilet KOÇYİĞİT

423-431

Amasya Yassıkaya Açık Hava Tapınım Alanı Üzerine Gözlemler

Akın TEMÜR

432-440

PSYCHOLOGY – SOCIOLOGY -  PHYCHOLOGY

‘Diatude’: How some Women Escaped from Men’s Domınation in Southwest Nigeria

Nurudeen ALLIYU

441-454

Social Change from the Perspective of some Prominent Classical Sociologists

Taner ÇAM - Mustafa KAYAOĞLU

455-463

Dindar Eşcinsel Bireyin Manevi ve Cinsel Kimlik İkilemi: Müslüman Gay ve Biseksüel Erkek Örneklem

Ferdi KIRAÇ

464-473

Laiklik Çerçevesinde Türkiye’de Din ve Toplum: Dünü, Bugünü ve Yarını

Aykut SIĞIN

474-485

Aile İçi Ensestin Nitel Analizi: Şanlıurfa Örneği

Serkan TAŞĞIN - İbrahim SARI

486-500

EDUCATION

Algılanan Politik Öz-Yeterlik Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği

Ahmet AKIN - Mustafa SAVCI - Ümran AKIN - Basri ÖZÇELİK

501-505

Anadolu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Şiddete Maruz Kalma Faktörleri

Gülsün AYDIN - Dilek YALIZ SOLMAZ

506-514

5. Sınıf Öğrencilerinin Sınıf İçi Etkinlik ve Akademik Başarı Düzeylerine Göre Öz-Düzenleme Stratejileri ve Motivasyonel İnançlarının İncelenmesi

Yasemin Solmaz DEMİRCAN - ışıl TanRISEVEN

515-535

Samsun Aile ve Sosyal Politikalar Kurumunda Çalışanların, Çalıştıkları Birim ile İlgili Belirttikleri Sorunlar ve Çözüm Önerileri

İsmail GELEN - Gonca ÇINAR

536-555

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Sağlık: Bir Durum Tespiti (Ağrı İli Örneği)

Medera HALMATOV - Nilüfer OKUR AKÇAY       

556-561

Öğretim Elemanlarının Kullandığı Yöntem ve Tekniklere İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri

İlhan İLTER

562-575

1908-1928 Yılları Arası Süreli Yayınlarda Yer Alan Eğitim Görüşleri ve Öneriler

Savaş KARAGÖZ - Tayip DUMAN

576-594

Sosyal Fobi Grup Psiko-Eğitim Programının Üniversite Öğrencileri Üzerindeki Etkisi

Pervin NEDİM BAL

595-608

Erken Çocukluk Döneminde Çocukların Araştırma Sürecine Katılımı

B. Ece ŞAHİN - Neslihan DOSTOĞLU

609-620

Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Post-punk: “Pin up Örneği”

Mümtaz Hakan SAKAR

621-642

Üniversite Öğrencilerinde Aile Desteğinin Kaygı Düzeyine Etkisi

Sevinç MERSİN - Emine ÖKSÜZ

643-650

Öğretmen Adaylarının Öznel İyi Oluş Düzeyleri: Anadolu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünde Bir Araştırma  

Dilek YALIZ SOLMAZ

651-657

Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Örneği)

Fatma YAŞAR EKİCİ

658-665

BUSINESS-ECONOMICS-COMMUNICATION

Türkiye’ de İş Tatmini Konusunda Yapılan Lisansüstü Tezlerin Tematik Açıdan Analizi

M. Fatih AKSARAYLI

666-680

İdari Personelin Tükenmişlik Düzeylerinin Sosyo-Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği

Hakan BAKAN - Nurdoğan TOMBAK

681-695

Enflasyon Hedeflemesinin Krizlerle Mücadelede Esnekliği

Mehmet Ozan CİNEL - Devrim KARADEMİR

696-701

Holding Nigerian Press to Account: An Evaluation of Models, Milestones and Sustainability

Emmanuel IFEDUBA

702-711

Yenilik Yönetim Performansı ve Duygusal Zekâ Yeteneği

Atılhan NAKTİYOK - Ali GÜRSOY

712-729

Değişim ve Kurumsal Yapılandırma Süreci: Merkezi Hükümet Teşkilatı Araştırma Projesi (Mehtap)

Hüseyin SEVİNÇ

730-747

Muhasebe Meslek Mensuplarında Strese Neden Olan Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma: Muğla İli Örneği

Yusuf TEPELİ - Burhan HEYBELİ - Burak KAYIHAN

748-762

Bölgesel Rekabet Gücünün Arttırılmasında Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Rolü: Geka Örneği

Nursen VATANSEVER DEVİREN - Onur YILDIZ

763-778

Implementation of Compstat in Police Organizations: The Case of Newark Police Department

Yusuf YÜKSEL

779-801

 

OTHER SOCIAL SCIENCES

Temalı Restoranlar ve Temalı-Etnik Restoran Ayrımı

Aydan BEKAR - Filiz GÜMÜŞ DÖNMEZ

802-808

The Turkish Cinema between Its Inception and Downfall: A Historical Overview

Celal HAYIR

809-817

Medya Okuryazarlığı: Ortaokul Öğrencilerinin Ebeveynlerinin Televizyon ve İnternete İlişkin Tutum Ve Davranışlarının İncelenmesi

Taşkın İNAN

818-835

Otel İşletmelerinde Müşteri Şikâyetlerini Belirlemeye Yönelik Ampirik Bir Çalışma

Atınç OLCAY - Metin SÜRME

836-855

 

 

 

 
 

 

 

T

H

E

 

 J

O

U

R

N

A

L

 

O

F

 

I

N

T

E

R

N

A

T

I

O

N

A

L

 

S

O

C

I

A

L

 

R

E

S

E

A

R

C

H

 

 

 

U

L

U

S

L

A

R

A

R

A

S

I

 

 S

O

S

Y

A

L

 

A

R

A

Ş

T

I

R

M

A

L

A

R

 

 D

E

R

G

İ

S

İ

 

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research

www.sosyalarastirmalar.com  Issn: 1307-9581